ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Utasbiztosítás egyszerűen, gyorsan. Már akár napi pár 100 forinttól.

Utasbiztosítás - akár 348 Ft-tól

Használja űrlapunkat.

Az ajánlatot maximum 24 órán belül megkapja email címére!

Biztosítási feltételek:

Utas

Utazni jó, utazni élvezet

A felhőtlen kikapcsolódás egyik alap pillére ma már egy megfelelő utasbiztosítás, hisz a váratlan események bármikor megtörténhetnek velünk is.

Mire terjed ki a biztosítás?

  • Betegség és baleset esetén egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás (sürgősségi orvosi ellátás , mentés és hazaszállítás, valamint holttesthazaszállítás megszervezése és a költségek átvállalása).
  • További utazási segítségnyújtás (betegség és baleset miatt utazási- és szállás-többletköltségek, illetve egyéb utazási problémákkal kapcsolatos segítségnyújtás)
  • Poggyászbiztosítás (útipoggyászban külföldön bekövetkezett károk utólagos megtérítése a szerződésben meghatározott esetekben és összeghatárokig).
  • Balesetbiztosítás (baleseti eredetű halál vagy rokkantság esetén a szerződésben meghatározott összeg kifizetése).
  • Poggyászkésedelem (a kiutazás során légiúton feladott és jelentős késéssel megérkező tisztálkodószerek és ruhanemű időszakos pótlását téríti meg utólag a biztosító)
  • Járatkésés külföldön és hazaérkezéskor (külföldön a légijárat-késés időtartama alatt vásárolt élelmiszer és tisztálkodószerek költségét, hazaérkezéskor pedig az utazási- és szállástöbbletköltségeket téríti meg utólag a biztosító). Illetve a továbbutazás többletköltségei.
  • Felelősségbiztosítás (A biztosított utas által okozott személyi sérüléssel összefüggő dologi károk és orvosi ellátás költségeinek megtérítése, jogvédelem megszervezése és az eljárási költségek és ügyvédi munkadíj megfizetése).
Utas

Hol érvényes a biztosítás?

A biztosítás a lakóhely és Magyarország területén kívül külföldön, ezen belül pedig a szerződésben (kötvényen) meghatározott területi hatályon belül bekövetkezett eseményekre vonatkozik. A területi hatály kategóriák pontos meghatározása a biztosítási feltételekben található (országok, területek megnevezésével).

Továbbá közlekedési baleset esetén bizonyos szolgáltatásokat a Biztosító Magyarországon, illetve a lakóhely országában történt eseményekre is vállal (pl. baleseti halál, poggyászbiztosítás).

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási szerződés egyszeri díjú. A Szerződő a biztosítási díjat a szerződés megkötésekor köteles megfizetni a Biztosító vagy megbízottja felé.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése a kötvényen a biztosítás kezdeteként megjelölt időpontban kezdődik meg és a kötvényen megjelölt lejárati ideig, de legfeljebb 365 napig tart.
Éves bérlet esetén a biztosítási időszak a biztosítási kötvényen a biztosítás kezdeteként megjelölt időponttól számított egy év, és ezen időszakon belül a Biztosító kockázatviselése egy adott külföldi utazás megkezdésének időpontjában kezdődik, és annak befejezéséig, de legfeljebb a kezdő időponttól számított 30 napig, vagy – kizárólag Európa Éves Bérlet biztosítási termék esetén – 15 napig tart.

Ki a biztosított?

az a természetes személy, akinek az életével, egészségi állapotával, a külföldi utazása során végzett tevékenységeivel, útipoggyászával és gépjármûvével kapcsolatos biztosítási eseményekre a szerzôdés létrejön. Poggyászbiztosítás szolgáltatás esetén, amennyiben a Szerzôdô nem természetes személy, és a poggyász a Szerzôdô tulajdona, úgy a poggyászbiztosítás vonatkozásában a Szerzôdô minôsül Biztosítottnak.

Ki a szerződő?

az a fél, aki a biztosítási szerzôdést megköti és a biztosítási díjat megfizeti. Ha a szerzôdô és a biztosított különbözô személy, akkor a biztosítási esemény bekövetkezéséig a szerzôdô fél a szerzôdésrôl, a hozzá intézett nyilatkozatokról és a szerzôdésben bekövetkezett változásokról a biztosítottat köteles tájékoztatni. A Szerzôdés érvényességének feltétele, hogy a Szerzôdô magyarországi lakóhellyel vagy – nem természetes személy esetén – székhellyel rendelkezzen.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A biztosítási szerződés díjvisszatérítési igénnyel szüntethető meg az alábbiak szerint:
– teljes összegű díjvisszatérítés a kockázatviselés kezdetét megelőzően kérhető. Feltétele, hogy az erre vonatkozó kérelem legkésőbb a kezdet előtti napon írásos formában beérkezzen a Biztosítóhoz vagy – a szerződést eredetileg megkötő – megbízottjához
– a kockázatviselés kezdetét követően benyújtott díjvisszatérítési igény feltétele, hogy az adott szerződésre vonatkozóan szolgáltatási igényt ne nyújtsanak be. A Biztosító a biztosítási díj időarányos részét téríti vissza az igény beérkezését követő naptól kezdődően fennmaradó tartamra vonatkozóan, kivéve, ha a szerződéses díj egy megadott idősávra egységesen vonatkozott, vagy a termék éves bérlet típusú, amikor az adott termékre vonatkozóan a biztosítási feltételekben meghatározott díjvisszatérítési szabályok irányadóak.
– A szerződés megszűnhet a biztosítási feltételekben meghatározott további esetekben

Kár esetén mi a teendő?

Ha megtörtént a baj, legyen az egyik első teendőnk, hogy felhívjuk a biztosítót – különösen baleset vagy betegség esetén, amikor minden perc számít. Ha bizonytalanok vagyunk azzal kapcsolatban, hogy külföldi utazáskor milyen szolgáltatásokra vagyunk jogosultak, akkor is érdemes megkérdezni a biztosítót, hiszen az információnyújtás az asszisztencia szolgáltatás része. A biztosítókat 0-24-ben hívhatjuk – indulás előtt mindenképpen mentsük el ezt a fontos telefonszámot.

Poggyászkár esetén mi a teendő?

Ha leszállás után esetleg nem találjuk a csomagukat, esetleg sérülten kapjuk azt meg, mindenképpen jelezzük ezt a légitársaság képviseletének. Itt fel fognak venni egy jegyzőkönyvet, ami később a biztosítónál megkönnyíti a dolgunkat, hiszen nem kell külön bizonyítanunk a sérülés eredetét. Poggyászkár esetén fontos tudni, hogy milyen értékeket pakoltunk be indulás előtt a bőröndbe, hiszen ez alapján fog fizetni a biztosító.

Dologi kár jelentése

ha valamilyen dolog megsérül, megsemmisül, vagy használhatatlanná válik.

Biztosítási idôszak

a biztosítási kötvényen megjelölt idôszak, amely azonos a biztosítás tartamával.

Hordozható számítógépek listája:

hordozható számítógépnek minôsülnek: netbook, notebook, laptop, tablet, e-book olvasó, hordozható (nem gépjármûbe épített) navigációs eszköz (GPS).

Sürgôsségi (orvosi) ellátás:

olyan, az általános orvosi vagy – kisállatbiztosítás esetén állatorvosi – gyakorlat alapján halaszthatatlan azonnali orvosi ellátás (az ehhez szükséges diagnosztikai vizsgálatokkal együtt), amely az alábbi okok valamelyike miatt válik szükségessé:
(i) az azonnali orvosi ellátás elmaradása elôreláthatóan az érintett életét, illetve testi épséget veszélyeztetné, vagy egészségében, illetve testi épségében helyrehozhatatlan károsodást okozna,
(ii) a betegség tünetei (eszméletvesztés, vérzés, heveny fertôzô megbetegedés, magas láz, hányás, stb.) miatt,
(iii) a biztosítás hatálya alatt hirtelen bekövetkezett súlyos egészségkárosodás miatt azonnali orvosi ellátás válik szükségessé,
(iiii) a biztosítás hatálya alatt hirtelen bekövetkezett baleset miatt azonnali orvosi ellátás szükséges.

Területi hatály

A biztosítási szerzôdés területi hatálya a lakóhely és Magyarország területén kívül külföldre, ezen belül a szerzôdésben (kötvényen) meghatározott területi hatályra – ha nincs külön megjelölve, akkor pedig Európára – terjed ki.

A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges dokumentumok

(a) más biztosítónál azonos biztosítási érdekre megkötött és a biztosítási esemény napján is hatályos biztosítási szerzôdésre vonatkozó kötvényt, vagy más igazoló dokumentumot,
(b) a Biztosító által rendelkezésre bocsátott, hiánytalanul, és a valóságnak megfelelôen kitöltött és a biztosított illetve a kedvezményezett vagy meghatalmazottja által aláírt szolgáltatási igénybejelentôt,
(c) szervezett társasutazás esetén az utazási iroda képviselôjének jegyzôkönyvét a biztosítási esemény bekövetkezésére és annak körülményeire vonatkozóan, oktatási intézmény által szervezett utazás vagy szakmai gyakorlat esetén a szervezô oktatási intézmény képviselôje által kiállított igazolást arról, hogy az utazás/szakmai gyakorlat az intézmény szervezésében történt és a biztosítási esemény körülményeire vonatkozó jegyzôkönyvet,
(d) a külföldi utazással kapcsolatos összes utazási dokumentumot (teljes útvonalra szóló menetjegyek /repülô-, busz-, vonat- és hajójegy/, beszállókártyák, tankolási számlák, autópálya-matricák és kapu/alagút használati díjak számlái és azok megfizetését igazoló bizonylatok, szervezett társasutazás esetén utazási szerzôdés másolata), útlevelet és vízummásolatot, szállásfoglalás visszaigazolását, hazaszállítás esetén útvonalleírást,
(e) TAJ-kártya másolatát,a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelô, illetve az adott országban megfelelô szervezet írásbeli igazolását az érvényes társadalombiztosítási, vagy egyéb biztosítási fedezetrôl, személyi igazolványt és lakcímkártyát (vagy a lakóhely igazolására alkalmas más dokumentumot), jogosítványt és forgalmi engedélyt,
(f) baleset esetén baleseti jegyzôkönyvet,
(g) közlekedési baleset vagy azzal összefüggô esemény esetén az illetékes hatóság által kiállított részletes helyszíni jegyzôkönyvet és a vizsgálatot lezáró határozatot,
(h) a véralkoholszint megállapítására vonatkozó rendôrségi vagy orvosi szakvéleményt,
(i) ha a szolgáltatási igény vonatkozásában nem a jogosult kíván eljárni, akkor az erre vonatkozó eredeti meghatalmazást,
(j) Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által elôírt védôoltások beadását igazoló oltási bizonyítványt,
(k) vadászattal kapcsolatos szolgáltatási igény esetén fegyverviselési engedélyt,
(l) „+1 nap” szolgáltatás igénybe vétele esetén:
– a közlekedési balesetre vonatkozó rendôrségi jegyzôkönyv,
– az illetékes hatóság igazolása vagy nyilvános közleménye az útlezárásra, légügyi- vagy hajózási zárlatra és annak okára vonatkozóan,
– légijárat késésére vagy törlésére vonatkozóan a Biztosított nevére szóló repülôjegy, valamint az érintett légitársaság igazolása a késés tényére és idôtartamára vonatkozóan,
– sztrájk esetén az érintett vállalkozás, és az illetékes hatóság igazolása a sztrájk jellegére, idôtartamára és arra vonatkozóan, hogy a sztrájk a Biztosított által megjelölt útvonalon és idôpontban a közlekedést bizonyíthatóan akadályozta,
– a Biztosított köteles meghatározni a hazautazás elôtti utolsó tartózkodás helyét, ahonnan a hazautazás történt, és a hazautazás tervezett útvonalát, valamint az esemény pontos helyét és bekövetkezésének idôpontját,
– a Biztosító kérheti továbbá a tartózkodás helyének igazolására az ott igénybe vett szállásra vonatkozó számlát, és az útvonal igazolására az utazásra vonatkozóan történt üzemanyag-vásárlási- és úthasználati díjra vonatkozó számlákat, vagy pedig az érvényes menetjegyet illetve a menetjegy-módosítás igazolását.
(m) ha a Biztosító a kockázatviselést kizárólag valamely szolgáltatói szerzôdés alapján, díjfizetés ellenében igénybe vett programra vállalja, akkor a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerzôdés illetve jegy és a díj megfizetését igazoló bizonylat.