ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Privát egészségbiztosítás

Mert, nincs ennél fontosabb...

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Kedvező díj ellenében hálapénz mentes korszerű, és várakozásmentes segítséget kaphat bárhol – bármikor.

Magán egészségbiztosítás
megfizethető áron.

Ha nem a hálapénzre akar költeni, hanem az egészségére.

Használja kalkulátorunkat.

crop-hands-holding-heart-with-cross_23-2147796552

A lakóközösségek számára sem álom a testre szabható, előnyös biztosítási forma megtalálása! Széleskörű biztosítási szolgáltatásokat és korrekt, szakszerű kárrendezést kínálunk a társasházak, lakásszövetkezetek számára is!

 • Széles körű védelem
 • Testre szabható, 12 kiegészítő biztosítás, 8 mini csomag, például Energia csomag, Állatkár csomag, Vandalizmus kár csomag
 • Külön díj nélkül kínáljuk a Közös képviselők felelősségbiztosítását egy épületet kezelőknek és a Közös tulajdonú ingóságok biztosítását
 • Kollektív ingóságbiztosítás és Kollektív balesetbiztosítás
 • 15%-os díjkedvezmény, ha a társasház a biztosítást három éves tartammal köti.
 • Időjárási vészhelyzet előrejelző szolgáltatás
 • Online társasházi szerződéskezelő rendszer, melyben az összes kezelt társasházzal kapcsolatos adathoz hozzáférhet a lakóközösség képviselője

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan jellemzően kárbiztosítás – kiegészítve összegbiztosítási elemmel -, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a biztosítási események bekövetkezésekor, a biztosítási díj megfizetése ellenében.

Mire terjed ki a biztosítás?

Alapfedezet:
tűz kockázatok;
elemi károk;
ismeretlen építmény és üreg beomlása, idegen jármű ütközése;
idegen tárgyak rádőlése;
felhőszakadás, árvíz, földrengés;
üvegtörés;
betöréses lopás, rongálás, rablás;
vízkár.

Választható kiegészítő fedezetek, mini csomagok:
• felelősségbiztosítások;
• beázás és kívülről érkező víz okozta károk;
• lakóközösségek jogvédelmi biztosítása;
• felvonó rongálás és géptörés biztosítás;
• gépjármű-biztosítás;
• Mestervonal-24 vészelhárítási szolgáltatás;
• Öko csomag: napkollektor, napelem biztosítás, hőszivattyú meghibásodás;
• Energia csomag: kazán géptörés biztosítás, gázórákban és villanyórákban vandalizmussal okozott kár, gázvezeték-törés kár;
• Villám- és füstkár csomag: villámcsapás másodlagos hatása, füstkár;
• Épület tartozékok rongálása;
• Vandalizmus csomag;
• Állatkár csomag: kártevő állatok által okozott károk, darázsirtás költségei;
• Vízkár plusz csomag: dugulás elhárítás térítés, vízveszteség térítés, csővezeték pótlási költsége;
• Ingóság és készpénz csomag: közös tulajdonú ingóságok biztosítása, készpénzbiztosítás

Mire nem terjed ki a biztosítás?

 • Nem biztosítottak a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási eseményektől eltérő káresemények.
 • Nem biztosítottak a biztosítási feltételek Általános kizárások fejezetében meghatározott események, ill. az ezekből eredő károk.
 • Nem biztosítottak a biztosítási eseményekkel kapcsolatban, a biztosítási feltételekben feltüntetett további kizárt események, károk.

KOLLEKTÍV INGÓSÁGBIZTOSÍTÁS

A csomag keretében biztosítási védelmet kínálunk a tulajdonostársak saját, személyes ingóságaira, egyéb kiemelt értékű, általános ingóságokra, sőt készpénzre és értékpapírokra is, akár a lakásokban, akár nem lakáscélú helyiségekben tárolják azokat. Lakásonként általános háztartási ingóságoknál 3 millió forint, egyéb kiemelt értékű ingóságoknál 300 ezer forint, készpénz esetén 50 ezer forint felső határig térítünk évente.

KOLLEKTÍV BALESETBIZTOSÍTÁS

A kollektív balesetbiztosítás kiterjed a társasházban élő minden lakóra. Ha baleset éri a lakókat, mennyit fizet a Biztosító?

 • baleseti halál esetén 300 ezer forintot lakónként,
 • baleseti rokkantság esetén maximum 300 ezer forintot lakónként,
 • csonttörés esetén 5 ezer forintot lakónként,
 • közlekedési baleseti halál esetén 600 ezer forintot lakónként

A fenti tájékoztatás nem teljes körű, kérjük olvassa el figyelmesen a Kockázatokról, csomagokról és  kiegészítő biztosításokról szóló tájékoztatónkat és a Szerződési feltételeket!

ÁLLATKÁR CSOMAG

Állatkár csomagunk 100.000 Ft-ig kártérítést fizet a háznak, ha az épületben, annak hőszigetelésében, illetve az épület gépészetében kártevő állatok – rágcsálók, madarak,rovarok – okoznak károkat, sőt megtérítjük az esetlegesen szükségessé váló darázsirtás költségeit is.

VANDALIZMUS CSOMAG

Kedvelik a környéket a graffitisek? Ha ezt a csomagot választja, akkor megtérítjük a lakások bejárati ajtóinak újrafestését vagy tisztításának költségeit.

Számíthat rá akkor is, ha

 • a társasház közös helyiségeinek falát összefestik, összefirkálják,
 • az elektromos kaput vagy a sorompó mozgatószerkezeteit megrongálják vagy ellopják
 • az elültetett dísznövényeket tönkreteszik vagy ellopják,
 • a kertben álló építményeket, például a padot összetörik, vagy ellopják a kertben rögzített lámpatesteket,
 • a ház tulajdonát képező szeméttárolót megrongálják, vagy ellopják a kukát.

ENERGIA CSOMAG

Ha az épületnek külön fűtésrendszere van, ezt a csomagot kifejezetten ajánljuk, hiszen a csomag biztosítási védelmet kínál a kazán vagy a hőközpont géptörésére is, emellett megtéríti a gázórák és villanyórák rongálását vagy a gázvezetékek töréskárait.

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

az, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő
lehet fogyasztó, illetve fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet. Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Biztosított

az a természetes személy, akit a biztosítási szerződésben biztosítottként neveztek meg, és akinek az egészségi
állapotával kapcsolatos eseményekre a szerződés létrejön, és aki a biztosítási szerződés létrejötte napján vagy a szerződés hatályának rá való kiterjesztésének napján a 18. életévét már, a 69. életévét még nem töltötte be.

Kedvezményezett

az a személy, aki a biztosítási szolgáltatásra jogosult. Az összegbiztosítás vonatkozásában a szerződő – a biztosított írásbeli hozzájárulásával – a kedvezményezettet a biztosítóhoz címzett és a biztosítónak eljuttatott írásbeli nyilatkozattal jelölheti ki, és a biztosítási esemény bekövetkezéséig bármikor ugyanilyen formában a kijelölését visszavonhatja vagy a kijelölt kedvezményezett helyett más kedvezményezettet nevezhet meg.

A kockázatviselés kezdete

A biztosító kockázatviselése a szerződés létrejöttét követő hónap első napjának 0. órájakor kezdődik feltéve, hogy a szerződő az adott biztosítottra vonatkozó biztosítási díjat a biztosító részére megfizette.

Várakozási idő

A biztosító a biztosítási szerződésben várakozási időt köt ki, melynek időtartama a szerződés létrejöttétől számított 3 (három) hónap. Szerződésmódosítás esetén a várakozási idő az új szolgáltatási csomagban szereplő új szolgáltatástípusok tekintetében, illetve a belépő biztosított vonatkozásában a szerződésmódosítás hatálybalépésétől kezdődik.

A biztosító a várakozási idő alatti szolgáltatását a következő módon csökkenti:
a) a balesetből eredő akut és tervezhető ellátási esetekben a biztosítottra vonatkozó szolgáltatási csomag tartalma
szerint szolgáltat, valamint
b) nem balesetből eredően csak akut ellátási esetekben és kizárólag a szolgáltatási csomag tartalma szerinti járóbeteg-ellátást, alap labor- és alap diagnosztikai vizsgálatokat nyújt.

A szerződés tartama

A biztosítási szerződés határozott, legalább egy és legfeljebb öt éves időtartamra köthető.

A biztosítási szerződés megszűnésének esetei

A biztosítási szerződés – családi szerződés esetén az adott biztosítottra vonatkozó kockázatviselés – megszűnik
a) a biztosítási kötvényen meghatározott tartam végén,
b) annak a biztosítási évnek a végén, amelyben a biztosított a 70. életévét betöltötte,
c) a biztosított halála esetén a halál időpontjával,
d) ha a szerződő meghal vagy jogutód nélkül megszűnik, a halál vagy a jogutód nélküli megszűnés időpontjában, kivéve, ha a biztosított belép a szerződésbe szerződőként,
e) a díjfizetés elmulasztása esetén,
f) a ráutaló magatartással (hallgatólagosan) létrejött biztosítási szerződés utólagos felmondása esetén, vagy a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén a biztosító felmondásával
g) a biztosított által – amennyiben nem ő a szerződő fél – a biztosítási szerződés megkötéséhez adott hozzájárulásának írásbeli visszavonásával az aktuális biztosítási időszak végén,
h) a szolgáltatásszervezővel való együttműködés megszűnésének időpontjában, ha a biztosító a szolgáltatásszervezési szolgáltatását rajta kívülálló, előre nem látható, ellenőrzési körén kívül eső körülmények bekövetkezése miatt teljesíteni nem tudja.

A biztosítási szerződés megszűntetése

a) a szerződő a szerződést írásban, a biztosítási évforduló napjával – legkésőbb a biztosítási év végét megelőző 30 nappal – felmondhatja;
b) a biztosítási szerződést érintő lényeges körülmények megváltozása, illetve a közlési- és változásbejelentési kötelezettség megsértése esetén.

. A biztosítási szerződés területi hatálya

A biztosító kockázatviselése Magyarország területére terjed ki feltéve, hogy a különös feltételek másként nem rendelkeznek.