ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Építési és szerelési biztosítások

építési és szerelési munkák során bekövetkezett károk biztosítása

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Mindenki egyedi elbírálás alapján egyedi ajánlatot kap az igénybe vehető kedvezményekkel.

Biztonságban mindig - mindenhol

tools-864983__480

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Kalkulátorunk hamarosan elkészül

Mire terjed ki az építési biztosítás?

A biztosított teljes magas- vagy mélyépítési teljesítése és munkája, beleértve az összes szükséges szerkezeti elemet, építőanyagot, szakipari teljesítést (elektromos szerelés, gépészet, biztonsági berendezés, stb.) Biztosíthatóak továbbá az építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek, építőgépek, káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek (romeltakarítás) szakértői költségek, tervek, dokumentumok nyomtatási költsége, meglévő vagy szomszédos építmények.

Mire terjed ki az szerelési biztosítás?

A biztosított teljes szerelési teljesítése és munkája, beleértve az összes szükséges szerkezeti elemet, szerelési anyagot. Biztosíthatóak továbbá az építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek, építőgépek, káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek (romeltakarítás) szakértői költségek, tervek, dokumentumok nyomtatási költsége), meglévő építmények.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Az Építés- és szerelésbiztosítás olyan kárbiztosítás, mely alapján a biztosító megtéríti a biztosított építési teljesítésben keletkezett károkat, valamint egyéb szolgáltatást nyújt a biztosítási feltételekben meghatározott biztosítási események bekövetkezése esetén, amennyiben azokra a biztosítási fedezet a felek megállapodása alapján kiterjed.

Kik lehetnek a biztosítottak?

Biztosított lehet az építtető, kivitelező vagy a kivitelező bármely alvállalkozója.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási fedezet a biztosítási szerződésben meghatározott kockázatviselési helyeken (a tervdokumentáció szerinti
magyarországi szerelési területen) bekövetkezett káreseményekre terjed ki.

Biztosított vagyontárgyak:

A biztosított teljes magas- vagy mélyépítési teljesítése és munkája, beleértve az összes szükséges szerkezeti elemet, építőanyagot, szakipari teljesítést (elektromos szerelés, gépészet, biztonsági berendezés, stb.) Biztosíthatóak továbbá az építéshelyszíni berendezések, segédszerkezetek, építőgépek, káreseménnyel kapcsolatos többletköltségek (romeltakarítás) szakértői költségek, tervek, dokumentumok nyomtatási költsége, meglévő vagy szomszédos építmények.

construction-site-build-construction-work-159306

Biztosított veszélyek:

Az építés- és szerelésbiztosítás All Risk típusú fedezet nyújt, mely minden olyan káreseményre kiterjed, ami a biztosított vagyontárgyak javítását, vagy pótlását teszi szükségessé, és amelyeket a biztosító kockázatvállalása nem zárt ki.

Így például a biztosítási fedezet kiterjed:

  • az építkezés folyamán az építési teljesítésben (beépített anyagok, munka) keletkező dologi károkra, melyek bekövetkezése hirtelen, balesetszerű, előre nem látható.
  • az építési anyagok és egyéb biztosított vagyontárgyak betöréses lopás és lopás káraira
  • harmadik személynek okozott dologi és személyi károkra (Felelősségbiztosítás).

A biztosítási védelem valamennyi olyan veszteségre és kárra kiterjed, amelyek a biztosítás ideje alatt a biztosított tárgyakban

  • váratlanul
  • hirtelen
  • előre nem látható módon

következnek be és amelyek javítást vagy pótlást tesznek szükségessé.

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

Az a fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet, amely a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti
és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal.
Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Jelen szerződés szerződője jellemzően valamely sportszervezet, sportszövetség, sportegyesület, sportklub, sportkör vagy sportvállalkozás.

Biztosítottak

az a szerződővel sporttagsági jogviszonyban, vagy sporttevékenység végzésére irányuló munkaviszonyban, vállalkozói jogviszonyban illetve egyéb jogviszonyban álló természetes személy, akinek az életével, egészségi állapotával
kapcsolatos eseményekre a szerződés létrejön. A biztosítottak megjelölésére ajánlattételkor kerül sor, továbbá a szerződőnek lehetősége van arra is, hogy a szerződés létrejöttét követően kezdeményezze a szerződés hatályának új, vagy további biztosítottakra történő kiterjesztését.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosító kockázatviselése az egész világra kiterjed.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat:
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt változás bejelentési, díjfizetési, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ilyen hiányában a szerződés
létrejöttének időpontjában kezdődik és a szerződés megszűnéséig, ill. a szerződésben foglalt szerelési munka átadásáig, vagy üzembe helyezéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet továbbá:
• a felek közös megegyezésével,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

Szükséges dokumentációk a biztosítás megkötéséhez

  • kitöltött C.A.R. adatlap
  • érvényes építési engedély
  • engedélyeztetési tervdokumentáció (helyszínrajz, műszaki leírás, metszetrajzok)

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítási fedezet a biztosított vagyontárgyakban vagy azok részeiben előre nem látható, hirtelen és váratlan események miatt bekövetkező olyan károkra terjed ki, melyek oka nem esik a biztosítási feltételekben meghatározott kizárások alá és amelyek javítást vagy pótlást, helyreállítást tesznek szükségessé.

Így például kiterjed a biztosítás:
Hibás kivitelezésből, ügyetlenségből eredő károkra
Anyaghibából eredő károkra
Árvíz, vihar, jégverés miatt bekövetkező károkra
Földcsuszamlás, talajsüllyedés miatt bekövetkező károkra
Tűz, villámcsapás, robbanás miatt bekövetkező károkra
Betöréses lopással, rablással, vandalizmussal okozott károkra.

A szerződő választása szerint az alábbi kockázatokkal egészítheti ki a szerződést
• Káreseményekkel kapcsolatos többletköltségekre;
• Szakértői költségekre;
• Tervek, dokumentumok újranyomtatási költségeire;
• Építéshelyszíni berendezésekre, építőgépekre;
• Az építéssel érintett meglévő tulajdonra;
• Felelősségbiztosításra;
• Keresztfelelősségre;
• Szavatossági fedezetre;
• Tervezői hibából eredő károkra,
• Részátadással átvett vagy üzembe helyezett létesítményrészekre.