A Sisa József egyéni vállalkozó (Adószám.: 66493738-1-25, székhely: 3418. Szentistván, Arany János utca 44, továbbiakban: Szolgáltató) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

Fogalmak meghatározása

Személyes adat/személyes adatok – az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban csak „Ügyfél”) vonatkozó bármilyen információ; az azonosítható természetes személy olyan személy, aki közvetlen vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosítószámra vagy a személy fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi önazonosságára vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén,

Az Ügyfél olyan természetes vagy jogi személy, aki a Honlapon nyújtott Szolgáltatások közül egyet, vagy többet igénybe vesz, ill. igénybe szeretné venni.

A Szolgáltatások közé tartozik többek között az onlien és telefonos kapcsolatfelvétel és tartás, továbbá  a biztosítási közvetítésre irányuló Ajánlatkérés/Igényfelmérés, ahol az Ügyfél adott Biztosításra ajánlatot kérhet. Szolgáltató biztosításközvetítő tevékenységet végez a Generali Biztosító Zrt megbízásából.

Ajánlatkérés/Igényfelmérés: Az Ügyfél a weboldalon (www.penzugyimonitor.hu) információkat, és adatokat szolgáltat Szolgáltató számára, mely alapján Szolgáltató email-ben, telefonon vagy személyesen felveszi a kapcsolatot Felhasználóval és ajánlatot ad.

Ajánlat: az Ügyfél által a weboldalakon elektronikusan megadott információk alapján generált dokumentum, melyet a Szolgáltató Ügyfél számára elektronikus úton a Szolgáltató Partnere által üzemeltetett rendszeren keresztül küld ki.

Partner: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban (Biztosításközvetítő) áll, és a Szolgáltató a Partner adott termékét és vagy szolgáltatását értékesíti, ajánlja Ügyfelei számára.

Szerződés: az Ügyfél által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat és annak módozatát, továbbá feltételeit, és díjszabását rögzíti.

Az Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, hivatal vagy bármely egyéb szerv, aki/amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a nemzeti jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a nemzeti jog is meghatározhatja;

A személyes adatok kezelése (adatkezelés) a személyes adatokat érintő műveletek vagy műveletcsoport végrehajtása, elsősorban azok megszerzése, gyűjtése, terjesztése, rögzítése, rendezése, átdolgozása vagy módosítása, keresése, áttekintése, átcsoportosítása, kombinálása, áthelyezése, felhasználása, megőrzése, letiltása, megsemmisítése, továbbítása, hozzáférhetővé tétele/rendelkezésre bocsátása vagy közzététele.

A személyes adatok továbbítása a személyes adatok olyan harmadik félnek történő átadása, aki/amely az adatokat tovább kezeli.

Az Érintett Hozzájárulása olyan önkéntes, kifejezett és érthető akaratnyilvánítás, amellyel az Érintett a közölt információk alapján hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. A Hozzájárulás bizonyítéka elsősorban a Hozzájárulást adó személyre és annak címzettjére, céljára, a személyes adatok listájára vagy terjedelmére, illetve a Hozzájárulás időbeli érvényességére vonatkozó adatokat tartalmazza.

A személyes adat névtelenítése olyan művelet, amellyel a személyes adat módosításának eredményeképpen az adat már nem rendelhető hozzá az Érintetthez.

Az adatkezelés alapja
Az Ügyfél a személyes adatainak megadásával egyben hozzájárul a Szolgáltató részére, a személyes adatai jelen szabályzat szerinti kezeléséhez.
Az adatok megadása önkéntes. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás önkéntes. Az adatkezelés jogalapja ezen önkéntes hozzájárulás. A nem valós, hibás, vagy hiányos adatközlés (együttesen téves adatközlés) korlátozhatja, akadályozhatja az adatkezelés céljaival összefüggő hatékony kapcsolattartást, információközlést.
A Szolgáltató az Ügyfél által megadott adatok helyességével, hiányosságával összefüggésben mindennemű felelősséget kizár.

Az adatkezelés célja
a) Biztosításközvetítési tevékenység esetén a biztosítási szerződések megkötésének elősegítése, az egyes biztosítási termékek ismertetése, ajánlása, az ezzel kapcsolatos felvilágosítás, a biztosítási szerződések létrejöttével, nyilvántartásával, és a szerződések lebonyolításában és a teljesítésben történő közreműködés, az Ügyfél személyének és szerződéses adatainak a szükségszerű azonosíthatósága, az Ügyfél által megadott személyes és egyéb adatok lehetséges vagy szükségszerű ellenőrzése, pótlása, kiegészítése, módosítása.

b) Közvetlen üzletszerzési céllal (az Ügyfél ezirányú hozzájárulása esetén): A Szolgáltató közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) tevékenységének minősül minden olyan közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek
célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére.
Ilyen célú adatkezeléseket a Szolgáltató különösen az alábbi tevékenységei keretében végez:
– a Szolgáltató saját és mindenkori partnerei tevékenyégét, aktuális szolgáltatásait, termékeit, ajánlatait ismertető (reklám és marketing célú) és/vagy az Ügyfél lehetséges ügyféligényét felmérő közvetlen megkeresések érdekében.
– az Ügyfél által megadott meglévő/létrejövő biztosítási, pénzügyi, pénztári, pénzpiaci, tőkepiaci, befektetési termékszerződése(i) esetében a mindenkori lehetséges konkrét piaci alternatívák bemutatása, és alternatív szerződéses lehetőségek ismertetése érdekében.

c) A Szolgáltatóa fenti célok mellett további eseti célokat is meghatározhat az adatbekérés előtt (pl. promóciós játékok feltételei). Amennyiben
a Szolgáltató valamely adatbekéréshez külön adatkezelési szabályt állapít meg, úgy annak szabályi irányadóak az adott adatok kezelése körében, azzal, hogy a külön eseti szabályzatban nem kezelt kérdésekben a jelen szabályzat rendelkezései az irányadóak.

A fenti célok eléréséhez szükséges megkeresés/kapcsolatfelvétel az Ügyfél által a megadott elérhetőségek jellege szerint a Szolgáltató által a lehetséges módok és eszközök közül szabadon választott formá(k)ban történhet.

 

A kezelt adatok köre (az alábbi felsorolásból egy, vagy több):

Kapcsolatfelvétel esetén..:

Név, Telefonszám, Email cím,

Ajánlatkérés során:

 • Név,
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Egyes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó, vagy azzal kapcsolatban a honlapon elérhető valamely Ajánlatkérés során, az érintett által megadott egyéb adatok (például: Ingatlan alapterülete, elhelyezkedése, stb). A kalkulációs Ajánlatkérésről itt olvashat bővebben

Statisztikai célt szolgáló adatok:A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a látogatók önkéntes hozzájárulásával történik. A Szolgáltató látogatókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használják fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes látogatók egyedi beazonosítására.

Statisztikai célt szolgáló adatok, melyekről itt olvashat részletesebben..: Süti szabályzat

Hírlevélhez kapcsolódó adatok,

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.
Hírlevél
Az Érintett az ujallasom.hu oldalon feliratkozhat az ujallasom.hu hírlevelére nevével, és email címével, melyre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz(hat). Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.
Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

A hírlevélre feliratkozás során kötelezően megadandó adatok:

  • Név
  • Email cím

Az adatok megismerésére jogosultak köre
A személyes adatokat és a biztosítási titoknak minősülő információkat a Szolgáltató-nek a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, megbízott közvetítői, illetve a Szolgáltató részére szolgáltatási szerződések alapján a jelen szabályzatban nevesített adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg.

Az Ügyfél személyes és egyéb adatait a Szolgáltató a mindenkori tevékenyégére, a mindenkor nyújtott és /vagy közvetített szolgáltatásokra, lehetőségekre irányuló kérdések megválaszolása, a szerződéses igények lehető legteljesebb felmérése, kielégítése, valamint a felmerülő szakmai és adminisztrációs problémák operatív megoldása, kezelése érdekében a Szolgáltató-vel biztosítás és/vagy egyéb (pl. hitelintézeti, tőkepiaci-befektetési, pénztárpiaci termékek/szolgáltatások) közvetítésre irányuló jogviszonyban állók részére is – ezen jogviszonyuk hatálya alatt – megismerhetővé teszi.

Adatokat megismeri és feldolgozza:

 • Szolgáltató
 • Szolgáltató Partnere ( Generali Biztosító Zrt.)
 • Európai Utazási Biztosító Zrt.

Az adatkezelés időtartamai, az adatok törlése, módosítása
A Szolgáltató a személyes adatokat mindaddig kezelheti, ameddig a biztosításközvetítői tevékenységével kapcsolatban vele szemben és/vagy viszont jog, igény, érdek érvényesíthető. Az igényérvényesítés szempontjából a Polgári Törvénykönyvben meghatározott általános elévülési idő az irányadó. A szolgáltató a
A Szolgáltató a biztosításközvetítői tevékenységére irányuló tevékenységeivel összefüggésben keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő dokumentumokat a számviteli szabályok értelmében 8 évig őrzi meg.
A közvetlen üzletszerzési céllal, illetve a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén a megkeresések, és vagy kérdések megválaszolása céljából kezelt adatokat a Szolgáltató az Ügyfél hozzájárulásának a visszavonásáig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken ingyenesen lehetősége van.

Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél biztosítási szerződése megkötésében/szerződés módosításában működik közre, úgy az Ügyfél termékszerződésben megadott személyes adatait és a szerződés adatait a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó joga megszűnése esetben is jogszerűen kezelheti a fenti időtartamok alatt.
A Szolgáltató a személyes adatot törli akkor, ha kezelése jogellenes;

az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának határideje lejárt;

azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Szolgáltató az adatot nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a
Szolgáltató egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot
a Szolgáltató helyesbíti. A helyesbítésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az Ügyfél az adatai módosítását, törlését, zárolását bármikor, költségmentesen kérheti a Szolgáltató-tól.

Adatfeldolgozók bevonása
A) A biztosítás Igényfelmérése esetében a Szolgáltató a biztosításközvetítéssel összefüggő informatikai alkalmazások hátteréhez (Ajánlatkészítő) a Generali Biztosító Zrt. szolgáltatását is igénybe veszi. Az ilyen termékszerződésekkel összefüggő tevékenységnél az adatrögzítés az Informatikai szolgáltatók által a Szolgáltató számára kizárólagosan biztosított rendszer-részben kerül rögzítésre, tárolásra és kezelésre.  Az Ügyfél az adatainak az adott termékszerződés közvetítésével összefüggésben történő megadásával (Ajánlatkérés) egyben hozzájárul, hogy adatait a vonatkozó adatkezelési célok megvalósítása érdekében a Szolgáltató a vele biztosításközvetítésre irányuló jogviszonyban álló, a szolgáltatást nyújtó szerződéses partnere részére is – ezen jogviszonyuk hatály alatt – megismerhetővé tegye.

B) A Szolgáltató tevékenységével összefüggő informatikai rendszeréhez a tárhelyet tárhelyszolgáltatótól veszi igénybe (LEBAKER Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-907033
Adószám: 14510241-2-42.
Közösségi adószám: HU14510241
Tel.: 70/905-7660
support@cweb.hu ).

A tárhely szolgáltató által a Szolgáltató számára kizárólagosan biztosított informatikai tárhelyen kerülnek rögzítésre, tárolásra és kezelésre az informatikai adatok. A Szolgáltató és a tárhely szolgáltató vonatkozó szerződése alapján a tárhelyen rögzített adatok megismerésére, saját célú felhasználására a tárhely szolgáltató nem jogosult.

Tájékoztatás kérés az adatok kezeléséről
Az Ügyfél a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken tájékoztatást kérhet a Szolgáltató -tÓl a személyes adatai kezeléséről. Ilyen igény esetében a Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az Ügyfél erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, azonban ha az Ügyfél a folyó évben azonos adatkörre már nyújtott be tájékoztatási kérelmet, úgy a tájékoztatásért a
Szolgáltató előzetesen közölt mértékű költséget jogosult felszámolni.
A tájékoztatás megtagadásáról, annak jogalapjáról, valamint az igénybe vehető jogorvoslatról írásban tájékoztatja az Ügyfelet.

Tiltakozás az adatkezelés ellen
Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja.
A tiltakozásának megalapozottsága esetében az adatkezelést a Szolgáltató – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha a Szolgáltató ekörben meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Bírósági jogérvényesítés
Az Ügyfél adatkezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ügyfél
választása szerint – az Ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.

 

Elérhetőségek
Szolgáltató részére címzett nyilatkozatok megtehetőek írásban az adatkezeles@penzugyimonitor.hu, címen, vagy a Szolgáltató mindenkori székhelyére azügyvezetőnek címezve (jelenleg: 3418. Szentistván, Arany János utca 44.) küldöttlevélpostai küldeményben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: naih.hu

 

Az oldal során kezelt adatokra vonatkozó feltételek kiegészülnek és vagy helyettesülnek a Szolgáltató partnerének Adatkezelési rendeletében foglaltakkal, mely az alábbi linken elérhető : Generali Adatvédelmi Tudnivalók