ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Blog

A KGFB szerződés megszűnésének lehetőségei

Blog

A kötelező biztosításunkat elsősorban évforduló előtt szoktuk megszüntetni, amennyiben az újrakötéssel olcsóbb, jobb biztosítást tudunk magunknak kicsikarni. Ez egy mindennapos és a legismertebb eset. Ettől azonban eltérő esetek is lehetnek, nézzük is meg mik.

A legismertebb eset az évfordulóval történő felmondás:

A legegyszerűbb eset. A biztosítási évforudlót megelőzően legalább 30 nappal írásban történő felmondás. Tehát a biztosító társasághoz az évfordulót megelőzően 30 nappal be kell érkeznie a felmondó nyilatkozatnak! Ha 1 napot is késünk a biztosítás már nem mondható fel, a biztosító ebben az esetben nem fogadhatja be a felmondást!

A másik lehetőség az érdekmúlás:

Érdekmúlás jogcímén, az érdekmúlás jogi tényének hatályával, ha a szerződőnek a vagyontárgy megóvásában fennálló érdeke megszűnt, és ezt bejelenti a biztosítónak.

Ilyen ok lehet
a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás;
gépjármű forgalomból történő végleges kivonása;
biztosítási esemény bekövetkezésének lehetetlenülése (pl. garanciális csere, ideértve a gépjárműnek nem biztosítási esemény következtében történő megsemmisülését, helyreállíthatatlanná válását vagy ellopását is.);
amikor a gépjármű megsemmisült, helyreállíthatatlanná vált, illetve helyreállítása gazdaságtalanná vált és ez utóbbi miatt kivonják a forgalomból.

A harmadik lehetőség a díjnemfizetés miatti megszűnés: (senkinek nem ajánljuk)

A biztosítási szerződés díjnemfizetés miatt szűnik meg, ha a szerződő biztosítási díj esedékességétől számított 60. nap elteltével a hátralékos díjat nem fizeti meg. A felek együttműködési kötelezettségére tekintettel az sem mentesíti az üzembentartót, ha biztosító a befizetésre szolgáló készpénz-átutalási megbízásokat olykor-olykor késedelmesen küldi meg, vagy azok valahol elkallódnak. A szerződés megszűnése a jogszabályban írt határidő (60 nap) elteltével a jogszabály erejénél fogva automatikusan beáll. A szerződés megszűnését követően esetleg befizetett díj sem a régi szerződést nem aktiválja, sem pedig új szerződést nem hoz létre. Arra az időszakra, amikor az üzembentartó KGFB szerződéssel nem rendelkezik, a jogszabályon alapuló fedezetlenségi díjat kell fizetnie.

Díjnemfizetés okkal megszűnt szerződés esetén kizárólag annál a biztosítómnál lehet új szerződést kötni, ahol a megszűnt előzményszerződésünk volt. (Kivételt jelent az, amikor a biztosítónak a KGFB művelésére vonatkozó tevékenységi engedélye visszavonásra került és a Felügyelet a visszavonásról szóló döntést vagy a Bit. 289. § (6a) bekezdésében meghatározott felügyeleti tájékoztatót a honlapján közzétette. Ekkor a szerződő félnek az adott biztosítási időszak hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát bármelyik biztosító jogosult elfogadni.)

A negyedik lehetőség a közös megegyezéssel történő megszüntetés:

A szerződő felek a KGFB szerződést közös megegyezéssel is megszüntethetik, de ehhez a biztosító és a szerződő egyezsége szükséges.