Általános szerződési feltételek

1. A felhasználás általános feltételei
A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Sisa József (Adószám.: 66493738-1-25, székhely: 3418. Szentistván, Arany János utca 44, továbbiakban: Szolgáltató)  által üzemeltetett www.penzugyimonitor.hu honlap és aloldalai (a továbbiakban: Honlap) útján elérhetővé tett tartalomhoz történő hozzáférésre és szolgáltatások (tartalom és szolgáltatások együttes megnevezése a továbbiakban Szolgáltatás vagy Szolgáltatások) igénybe vételére vonatkozó feltételeket tartalmazza.
A Honlap útján elérhetővé tett bármely Szolgáltatás igénybe vevője (ideértve bármely tartalomhoz történő hozzáférést) regisztrációtól függetlenül Felhasználónak minősül. A Felhasználó a Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja ezen Feltételeket, ellenkező esetben a Szolgáltatásokat nem veheti igénybe. A Honlap és a Szolgáltatások használatára vonatkozó, jelen Feltételekkel hivatkozott további tájékoztatások (pl: Adatvédelmi nyilatkozat) a Feltételek részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
Jelen Feltételek visszavonásig vagy módosításig érvényesek. A Szolgáltató bármikor jogosult a Feltételek módosítására, erről a Honlapon ad tájékoztatást a Felhasználónak. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával, mint ráutaló magatartással elfogadja a módosított Feltételeket.

2. Regisztráció, adatközlés A Szolgáltatás egyes elemeinek használata regisztrációhoz vagy önkéntes adatközléshez (a továbbiakban Regisztráció) kötött. A Regisztrációval Felhasználó kifejezetten és önkéntesen beleegyezik adatai kezeléséhez, melynek részleteiről a Szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata rendelkezik. A Felhasználó általi hiányos, téves tartalmú Regisztrációért, az ebből eredő következményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Feltételek megszegése esetén a Regisztráció törölhető és ezáltal egyes Szolgáltatások elérése felfüggesztésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a regisztráció törlésével összefüggő minden hátrányos következményért. A Felhasználó a Regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott elérhetőségeire (különösen: e- mail címére, telefonszámára, postai címére) a Szolgáltató  a Szolgáltatás üzemeltetésével összefüggő technikai jellegű üzeneteket küldjön az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint, azonban ahhoz nem járul hozzá, hogy reklámot, marketing célra használják fel. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a regisztrált Felhasználók személyes adatnak minősülő illetve egyéb azonosító adatait harmadik fél részére elektronikus úton továbbítani, ezen harmadik fél által nyújtott, Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatás teljesítéséhez.

3.Szolgáltatás alapelemei.

A Szolgáltatás célja a Felhasználó tájékoztatása a Szolgáltató és üzleti partnerei tevékenységéről, valamint az is, hogy a Szolgáltató fogadja az ezekre vonatkozó felhasználói visszajelzéseket, illetve, hogy a Felhasználó kalkulációs igényt nyújtson be a Szolgáltatónak, aki a benyújtott adatok alapján a saját külön rendszerén egy kalkulációt végez, s a Felhasználó által megadott email címére az ajánlatokat elküldi. A Szolgáltatás a Szolgáltató vagy harmadik fél által előállított, szerzői jogi védelem alatt álló szöveges-, audiovizuális- és multimédiás tartalmak hozzáférhetővé tételével, más tartalomszolgáltatók által közzétett tartalmak jogszerű közzétételével, és más szolgáltatások biztosításával valósul meg.

A Szolgáltatás egyes részeinek működtetésére és üzemeltetésére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2011. évi VCIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, közvetítő szolgáltatóként az Ektv. rendelkezéseivel összhangban automatikusan nem ellenőrzi a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhetővé tett információk tartalmát, de ezt, illetve a tartalom szerkesztésének (törlésének) jogát fenntartja.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap bármely formai vagy tartalmi elemét bármikor előzetes egyeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok működését megváltoztassa, azon harmadik fél hirdetését vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

4. Szolgáltatás egyes elemei
A Szolgáltatás egyes elemeinek igénybe vételére vonatkozóan a Szolgáltató jogosult külön szabályzatot kiadni, az alábbi általános rendelkezések mellett.
Le- és feltöltés a Honlap használatával
A letöltésre elérhetővé tett alkalmazások, dokumentumok tekintetében Szolgáltató közvetítő szolgáltatónak minősül, így azok tartalmával, eredetével, az ezek által esetlegesen okozott kárral kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.
A Felhasználó a feltöltéssel korlátlan felelősséget vállal azért, hogy általa hozzáférhetővé tett tartalom (alkalmazás, dokumentum, kép, ábra egyéb audiovizuális alkotások, stb. – a továbbiakban Felhasználói Tartalom) szabad felhasználású vagy annak közzétételéhez valamennyi jogosultsággal rendelkezik, tehát az harmadik fél engedélye, hozzájárulása nélkül szabadon használható, módosítható, tanulmányozható, terjeszthető és módosítható.
Hírlevél
A Szolgáltató a Felhasználóknak reklám tartalmú hírlevelet nem küld, csupán az esetleges Technikai jellegű üzenetet küldhet.
Hozzászólások
A Felhasználónak a Honlap útján továbbított tény- és egyéb állításai, ott közölt véleménye, megnyilvánulásai (összefoglaló elnevezéssel: hozzászólásai) mások jogait és jogos érdekeit nem sérthetik. A Szolgáltató jogosult a jogsértő tartalom szerkesztésére, törlésére.
Más honlapra mutató hivatkozások
Ha a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy a Honlapon hivatkozott weboldal vagy a hivatkozás önmagában harmadik fél jogait vagy hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Honlapról. A Szolgáltató a hivatkozások illetve a hivatkozott weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
Kalkuláció igénylése
Az oldalon található kalkulátor menüpontra kattintva a Felhasználó beküldheti a Szolgáltató számára kalkulációs igényét, amit a Szolgáltató egyszeri alkalommal feldolgoz saját és vagy partnerei által nyújtott kalkulátorokban, s a Felhasználó számára a megadott Emailben továbbítja automatikusan az ajánlatokat. A kiküldött levél tartalmaz minden nemű információt, szerződési feltételeket, árakat, cégek nevét, és minden információt a termékekkel, szolgáltatókkal kapcsolatban. A kiküldött emailben található adatokat egy újbóli kalkulációs igény beküldésével lehet módosítani, és vagy elérhetőségeinken kérni a kalkuláció módosítását. A kalkuláció igénylés díjmentes és kötelezettségmentes. A kiküldött ajánlatok átnézését követően a Felhasználó jogosult a számára tetsző ajánlatot elfogadni, megkötni, s akár kifizetni. Az így létrejött szerződés teljesen papírmentes, online megkötött szerződésnek minősül, melynek minden vonatkozását a Szolgáltató Partnereinek feltételei tartalmaznak.

5. A Szolgáltatás jogsértő felhasználása és következményei
A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik fél, más Felhasználók és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, a Feltételek betartása mellett használható. Tilos bármely tevékenység, amely a Szolgáltatás nem engedélyezett módon történő felhasználását célozza, azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. A Feltételeket sértő vagy egyéb visszaélésszerű felhasználói magatartás esetén a Szolgáltató- jelen Feltételekben foglalt következmények alkalmazásán túl- jogosult megtenni a szükséges jogi és egyéb lépéseket a Felhasználóval (a szabály megsértőjével) szemben.
A Honlap tartalma és az egyes Szolgáltatások szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg. A Honlap tartalma a rendeltetésszerű használat körébe tartozó olvasáson, megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, nem-kereskedelmi célú adattároláson és nyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.
A Honlap tartalmának átvétele kizárólag a Szolgáltató által engedélyezett körben (regisztráció nélkül hozzáférhető tartalom) és változatlan, hiánytalan formában, forrásmegjelöléssel és a tartalomra mutató hivatkozást elhelyezésével történhet.

6. A Szolgáltató felelősségének kizárása

A  Szolgáltató a Szolgáltatást a jelenlegi, Felhasználó által megismert formájában, ingyenes, bárki által hozzáférhetően nyújtja. A Szolgáltató a Szolgáltatást üzemeltetése során használt szoftver- és annak keretében elérhető tartalmi elemek pontosságáért, teljességéért és hibamentes működéséért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató kizárja felelősségét a Felhasználó eszközében, szoftvereiben keletkezett károsodásokért és ezek következményeiért (pl: hálózati/ adattovábbítási hiba vagy kimaradás, Szolgáltató vagy Felhasználó oldali technikai hiba, kártékony programok, személyek tevékenysége).
A Honlap használatával kapcsolatos magatartásért a Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által jogszabályt vagy valamely szabályzatot, jelen Feltételeket sértő Felhasználói Tartalommal, hozzászólással vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű kár illetve sérelemdíj vonatkozásában.
Amennyiben a Felhasználó magatartására tekintettel bármely hatóság, bíróság vagy harmadik fél a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles teljes körűen együttműködni a Szolgáltatóval a hátrányos jogkövetkezmények elhárítása érdekében, valamint köteles mentesíteni minden olyan közvetlenül vagy közvetetten jelentkező hátrányos jogkövetkezmény alól (különösen: kártérítés vagy sérelemdíj fizetésének kötelezettsége), amely a Szolgáltatót a Felhasználó magatartásával összefüggésben terheli.

Kelt: Szentistván, 2020.07.29.