ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

A biztosító megtéríti a biztosított olyan kárát, amelyért jogszabály szerint felelős. (Ptk. 6:470.§)

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Mindenki egyedi elbírálás alapján egyedi ajánlatot kap az igénybe vehető kedvezményekkel.

Megfelelő felelősségbiztosítással kiküszöbölhetőek a kár-és sérelemdíj fizetési kötelezettségeink

Használja kalkulátorunkat.

Biztosítási feltételek:

TEVÉKENYSÉGI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Ezen biztosítás alapján a biztosító megtéríti a szerződés keretei között azokat a személysérüléses károkat és szerződésen kívül okozott dologi károkat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

Ezen biztosítás alapján a biztosító megtéríti a szerződés keretei között azokat a személysérüléses károkat és

 • szerződésen kívül okozott dologi károkat,
 • személyi sérüléses és szolgáltatói tevékenységen kívül okozott dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíjat, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

 

Példa:

Az ügyfél a szerelőműhelyben elcsúszik egy olajfolton. A kabátja elszakad, nadrágja olajos lesz, és eltöri a karját.

Kárigény

 • Kabát értéke
 • Nadrág tisztítása
 • Ápolási ktg.
 • Szállítási ktg.
 • Gyógyszerek, kötszerek ktg.
 • Többletfűtési ktg.
 • Jövedelem kiesése

Sérelemdíj igény: testi épség sérülése miatt

SZOLGÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A biztosító – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért:

 • dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;
 • dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított –személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

Csak Külön feltétel alapján terjed ki a fedezet:

 • a biztosított birtokában lévő (a biztosított által bérelt, haszonbérelt, haszonkölcsönzött, letétként kezelt, megőrzésre átvett stb.) tárgyakban okozott károkra
 •  a biztosítottat mint ingatlan bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 •  a biztosítottat mint gépek, műszaki eszközök, egyéb használati tárgyak bérbeadóját terhelő kártérítési kötelezettségekre
 •  azokban a dolgokban keletkezett károkra, melyekre a biztosított által nyújtott szolgáltatás irányul
 •  tárgyak elveszéséből, elhagyásából, eltulajdonításából eredő károkra
 •  gépjárművekben okozott károkra

Példák

1. Példa: egy radiátorszerelő rosszul javítja meg a radiátort, ezért az eláztatja és tönkreteszi a parkettát. Ezt a kárt a szerelőnek meg kell térítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. Példa: egy festő falfestés közben létrával kiverte az ablaküveget. Ezt a kárt a festőnek kell megtérítenie, kivéve ha Szolgáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

(DOLOGI KÁROK: Dologi kár az, ha valamilyen tárgy megsérül, megsemmisül vagy használhatatlanná válik.
Dolognak számít minden birtokba vehető testi tárgy, így a pénz és az értékpapír is.)

MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A biztosító fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosítottal munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) álló személyek munkabalesete miatt és címén a biztosítottal szemben támasztanak és magyar jog szerint felelősséggel tartozik.

KINEK AJÁNLOTT MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁST KÖTNI?

Mindenkinek, akinek alkalmazottja van, vagyis aki Munkáltató!

Ugyanis a Munkajogi felelősség – vétkesség nélküli felelősség: egy munkabaleset során általában megállapítanak munkáltatói felelősséget, akár tett valamit a munkáltató, akár nem.

Munkabaleset minden olyan baleset, ami a munkavégzéssel közvetlenül kapcsolatban van. Mindig felelős a munkáltató

Munkahelyi baleset egy TB kategória, ami munkaidő alatt történik (ebéd közben is). Nem mindig felelős a munkáltató.

A KOCKÁZATVISELÉS TÁRGYA

A biztosított munkavállalóját ért munkabaleset ( kiterjed a kölcsönzött munkaerőre is, akár kölcsönvevő, akár kölcsönbeadó a munkáltató ), amelyért a munkáltató kártérítési felelősséggel tartozik.
Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül.
Nem munkabaleset az úti baleset (lakásról munkahelyre, munkahelyről lakásra menet közben történt baleset), kivéve ha a baleset a munkáltató által üzemben tartott járművel történt.

JOGI HÁTTÉR

Munka Törvénykönyve (munkajogi felelősség) – vétkesség nélküli felelősség!!!
Mentesül, ha bizonyítja, hogy

 • a kárt működési körén kívül álló elháríthatatlan ok vagy
 • kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

Kármegoszlás, ha

 • a munkavállaló maga is okozója a saját kárának, de nem kizárólagosan, csak részben és
 • ebben vétkesség terheli

A MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉG TERÜLETEI:

 • munkabaleset→biztosítási fedezet
 • foglalkozási megbetegedés, egyéb munkahelyi ártalmak→nincs fedezve
 • munkavállaló munkahelyre bevitt dolgaiban bekövetkezett kár→nincs fedezve
 • egyéb károkozás (pl. jogellenes felmondás)→nincs fedezve

Példák

1. Példa: Növényvédőszereket árusító munkavállaló az egyik vevő kiszolgálásakor véletlenül a pult alatt kifolyt növényvédőszerekbe nyúlt. Másnapra a mérgezés súlyos tünetei alakultak ki nála. Ebben az esetben a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. Példa: A munkavállaló a munkahelyén elcsúszik a frissen felmosott folyóson. Ebben az esetben is a munkáltatónak kell helytállnia, kivéve ha Munkáltatói felelősségbiztosítással rendelkezik.

TERMÉKFELELŐSSÉG-BIZTOSÍTÁS

A biztosító – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során, illetve hibás teljesítése következtében a biztosított szerződéses partnereit vagy a szolgáltatás igénybevevőit ért:

 • dologi károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik;
 • dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól, melynek a megfizetésére a biztosított –személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles.

KINEK JAVASOLJUK A TERMÉKFELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁST?

Mindenkinek, aki Terméket gyárt, vagy értékesít!

Termelhet például Vegyi alapanyagokat és termékeket, foglalkozhat Fémfeldolgozási termékek gyártásával, vagy Járművek, járműalkatrészek gyártásával…..

Kereskedhet többek között Élelmiszerrel, Ruházattal vagy Textíliákkal, Vas-, műszaki-, üvegáruval, esetleg Iparcikk jellegű termékekkel.

Példák

1. Példa: Egy cég sertéshizlaló tápszert hoz forgalomba. A tápszertől a sertések megbetegednek, le kell őket vágni, a húsuk ehetetlen. Ebben az esetben, ha a cég nem rendelkezik Termékfelelősség-biztosítással, neki kell megtérítenie a sertések árát.

2. Példa: Egy építkezési vállalkozó téglát rendel egy téglagyárban. A megrendelésben kiköti, hogy a tégláknak cm2-ként 350 kg súlyt kell kibírniuk. A téglagyár elfogadja a megrendelést és leszállítja a téglákat. A vállalkozó beépíti a téglákat a földszint és az emelet között. Az első emeleti tetőrész lebetonozása után a téglák részben megroppannak, a tetőrész összeomlik, mivel a téglák nem bírják ki az előírt terhelést. Ebben az esetben a tégla gyártójának kell megtérítenie a kárt, kivéve ha Termékfelelősség-biztosítással rendelkezik.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

Társaságunk fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre.

Társaságunk – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat olyan környezetveszélyeztető tevékenységgel (mulasztással) okozott:

 • dologi és személyi sérüléses károk megtérítése alól, amelyekért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik,
 • személyi sérüléses és dologi kárral közvetlenül összefüggő sérelemdíj megtérítése alól, melynek a megfizetésére a biztosított – személyiségi jog megsértésére tekintettel – a magyar jog szerint köteles, feltéve, hogy a kár bekövetkezte előre láthatatlan, hirtelen és váratlan volt, továbbá – a normális üzemi folyamattól eltérő eseményre volt visszavezethető.

KINEK JAVASOLJUK A KÖRNYEZETSZENNYEZŐI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁST?

Azoknak, akiknek tevékenysége veszélyeztetheti a természeti környezetünket, tevékenységükhöz veszélyes anyagokat vesznek igénybe.

Például: benzinkút, autószerelő műhely, festékgyártók….

Példa:

Egy cég udvarán felborul egy olajos hordó és belefolyik a gyár mellett futó patakba. Ebben az esetben a cégnek kell fizetnie a patak és környezet helyreállításának költségeit, kivéve, ha Környezetszennyezési felelősségbiztosítással rendelkezik.

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

Szerződő: Aki a szerződést megköti és a díjat fizeti! Vagyis általában ő a cég vezetője, ügyvezetője.

Kizárólag fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet!

Biztosítottak

Biztosított: Akit terhelő kártérítési kötelezettséget a biztosító teljesíti! Ő lehet a cég tulajdonosa, de a munkavállalója is! Olyan személy vagy szervezet lehet, aki jogosult a biztosított tevékenység folytatására.

A biztosítási esemény

olyan,

 • másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség, amelyet a magyar jog szerint jelen szerződés biztosítottjának kell teljesítenie, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító jelen feltételben meghatározottak szerint mentesíti.
 • más személy személyiségi jogát sértő magatartás, melyre tekintettel a biztosított sérelemdíj fizetésére köteles, és amelynek a teljesítése alól a biztosítottat a biztosító jelen feltételben meghatározottak szerint mentesíti

Hol érvényes a biztosításom?

Magyarország területén okozott, bekövetkezett és érvényesített károk. (kiterjesztéssel)

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a biztosító részére legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül bejelentett károkra terjed ki a fedezet.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződést a szerződő írásban, harmincnapos felmondási idő megtartásával, a biztosítási időszak utolsó napjára mondhatja fel.
A biztosítás megszűnhet továbbá:
• a díjfizetés elmulasztása esetén;
• ha a szerződő jogutód nélkül megszűnik;
• a biztosítási kockázat jelentős növekedése esetén közölt biztosítói felmondással;
• amennyiben a biztosítottak létszáma bármely okból 10 fő alá csökken, az erről való biztosítói tudomásszerzéssel érintett hónap utolsó napjának 24. órájában kivéve, ha felek ettől eltérően állapodnak meg;
• a szolgáltatásszervezővel való együttműködés megszűnésének időpontjában, ha a biztosító a szolgáltatásszervezési szolgáltatását rajta kívülálló, előre nem látható, ellenőrzési körén kívül eső körülmények bekövetkezése miatt teljesíteni nem tudja,
• ha a biztosító a szerződést harminc nap felmondási idő megtartásával a biztosítási évfordulóra felmondja,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott egyéb esetekben.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt díjfizetési kötelezettség, változásbejelentési kötelezettség, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.