ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Felelősség és biztonság együtt

Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Mindenki egyedi elbírálás alapján egyedi ajánlatot kap az igénybe vehető kedvezményekkel.

Egyszerűen, gyorsan megkötheti, módosíthatja igényei szerint.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Szakmai Felelősségbiztosítás Kalkulátor

Mire terjed ki az építési biztosítás?

Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok fedezete: a biztosított vezetői, illetve ellenőrzési tevékenység folytatása során, azzal összefüggésben – az ügyvezetésre, vezetésre, ellenőrzésre vonatkozó szabályok megszegése folytán – okozott tisztán vagyoni károk és sérelemdíjak megtérítése alól mentesíti a biztosítottat.
Társasági fedezet: olyan harmadik személynek okozott kár megtérítése alól mentesít, amelyet a biztosított vezetői tevékenysége során elkövetett szabályszegéssel okoz, és amelyért a szerződő társaság a biztosított helyett helytáll és helyette a kártérítés összegét megtéríti.
Társasági értékpapírok fedezete: a szerződő társasággal szemben érvényesített értékpapírokkal kapcsolatos kár megtérítése alól mentesíti a szerződő társaságot.

A biztosító mentesíti továbbá a biztosítottat, illetve helyette a szerződő társaságot az alábbi költségek viselése alól, feltéve, hogy a biztosítási eseménnyel összefüggésben merülnek fel:
• Hivatalos vizsgálat és a hivatalos vizsgálatot megelőző költségek fedezete;
• Kiadatási és kapcsolódó eljárások fedezete;
• Leányvállalati fedezet;
• Nem ügyvezető igazgatósági tagok védelme;
• Külső igazgatói megbízatás;
• Egészségvédelem és munkabiztonság megsértése esetén a jogi védekezés költségeinek fedezete;
• Büntetőeljárási óvadék és polgári peres vagyoni biztosíték költségének fedezete;
• Tulajdonjog és személyes szabadság korlátozásával kapcsolatos eljárás költségei;
• Jó hírnév sérelmének orvoslásával összefüggő költségek fedezete;
• Sürgős jogi védekezés fedezete;
• Vezetői kivásárlás

Milyen típusú biztosításról van szó?

A vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás keretében a biztosító – a biztosítási szerződéses feltételekben szabályozottak szerint, a biztosítási díj megfizetése ellenében – a vezető isztségviselői tevékenység folytatásával a szerződő társaságnak vagy harmadik személynek okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól mentesíti a szerződés biztosítottját, feltéve, ha ezért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli. A vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás kiterjed továbbá a szerződő társasággal szemben érvényesített értékpapírokkal kapcsolatos kár miatti kárigényekre is.
A Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítása ügyvezetők, vezető állású munkavállalók, valamint felügyelő bizottsági tagok tevékenységére vonatkozó felelősségbiztosítást, a szerződő társaság helytállásának esetére ún. “társasági fedezetet”, továbbá társasági értékpapírok fedezetét tartalmazó biztosítási termék.

Biztosítható tevékenységek:
• Vezető tisztségviselők (ügyvezetők) vezetői tevékenysége;
• Vezető állású munkavállalók vezetői tevékenysége;
• Felügyelő bizottsági tagok ellenőrzési tevékenysége

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosító kockázatviselése a biztosítási ajánlaton feltüntetett területen okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra nyújt fedezetet.

Cég vagy vállalkozás vezetője? Ön is megérdemli magánvagyonának védelmét! Válassza társaságunk Vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok felelősségbiztosítását*.

A Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása védelmet nyújt magánvagyonára, ha a társaságvezető tisztségviselőjeként, felügyelőbizottsági tagjaként vagy vezető állású munkavállalójaként kárt okoz.

  • Megtérítjük Ön helyett mind a cégének mind a cégen kívülálló személynek az Ön által okozott kárt, ha kártérítési kötelezettsége keletkezik.
  • Fedezetet nyújtunk számos jogi eljárás költségére.
  • Védelemben biztosítjuk házastársát is.
  • Kiterjesztheti védelmét visszamenőleges időbeli hatállyal.

Alap biztosítási fedezet:

A) részVezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok fedezete
Megtérítjük a biztosított helyett a cégének okozott kárt, ha kártérítési kötelezettsége keletkezik.

B) részTársasági fedezet
Megtérítjük a biztosított helyett a cégen kívülálló harmadik személynek okozott kárt, amelyért a szerződő társaság a biztosított helyett helytáll és
helyette a kártérítés összegét megtéríti.

C) részTársasági értékpapírok fedezete
Megtérítjük a szerződő társasággal szemben érvényesített értékpapírokkal kapcsolatos kárt.

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

az a személy, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet. A szerződő társaság fogalmába beleértendő annak valamennyi leányvállalata is.

Biztosítottak

Biztosított a biztosítási ajánlaton megjelöltek szerint:
– a társaság vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja;
– a társaság vezető állású munkavállalója;
– a társaság nem ügyvezető igazgatósági tagja;
– a külső megbízatást betöltő személyek;
– az értékpapír igények vonatkozásában a társaság.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási fedezet Magyarország területére, a biztosítási szerződésben pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt kockázatviselési helyen (helyeken) bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. Ha a biztosított vagyontárgyakat a kockázatviselés helyéről ideiglenesen eltávolítják, a biztosító kockázatviselése a vagyontárgyaknak a kockázatviselési helyre való visszahelyezéséig szünetel. Bizonyos telephelyeken és vagyontárgyakra a biztosító különleges tárolási feltételeket írhat elő.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése a felek által a szerződésben meghatározott időpontban, ilyen hiányában a szerződés
létrejöttének időpontjában kezdődik és a szerződés megszűnéséig tart.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet:
• a felek közös megegyezésével,
• ha a határozott tartamú szerződés tartama lejár,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
• ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt díjfizetési kötelezettség, változásbejelentési kötelezettség, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.