ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

KOLLEKTÍV CSOPORTOS JOGVÉDELMI ÉS MUNKAVÁLLALÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A munkavállalók és szakszervezeti tagok védelmében!

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Minden ügyfelünk egyedi ajánlatot kap, a mindenkori akciókat, kedvezményeket figyelembe véve.

Ne kockáztasson – érdeklődjön, s legyen biztonságban.

hammer-802301_1280

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Kalkulátorunk hamarosan elkészül

Fejezze ki megbecsülését, és nyújtson anyagi és jogi segítséget munkavállalóinak vagy a szakszervezeti tagoknak.

Ez a biztosítási forma anyagi és jogi segítséget nyújt, ha őket munkavégzéssel kapcsolatos jogi érdeksérelem éri, illetve személyi sérüléses vagy dologi kár okozása esetén.

Mire terjed ki a biztosítás?

A biztosítási védelem a biztosított munkaviszonyával összefüggésben történt biztosítási eseményekre terjed ki.
Jogvédelmi biztosítás biztosítási összege:
2.000.000 Ft/káresemény és legfeljebb évente 2 db kár/biztosított.
A jogvédelmi biztosításban a biztosított személyek igényei szerint az alábbi jogvédelmi szolgáltatási területek választhatók:
• munkajogi jogvédelem,
• büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem,
• személyiségi jogvédelem,
• szociális és társadalombiztosítási jogvédelem,
• általános jogi tanácsadás jogvédelme.

Munkavállalói felelősségbiztosítás biztosítási öszszege: 2.000.000 Ft/káresemény és legfeljebb évente 2db kár/biztosított.
A teljes szerződésre (jogvédelmi és munkavállalói felelősségbiztosítást is beleértve) legfeljebb 50.000.000 Ft/év a biztosítási összeg.
Egyedi ajánlatadás során a jogvédelmi szolgáltatási területek köre tovább bővíthető, illetve a biztosítási összegek mértéke is testre szabható.
Lehetőség van a jogvédelmi biztosítás és a munkavállalói felelősségbiztosítás külön-külön és együttes megkötésére is.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan kárbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében.
A jogvédelmi biztosítást és munkavállalói felelősségbiztosítást tartalmazó kárbiztosítási termék. A jogvédelmi biztosítás alapján a biztosító – a szerződésben meghatározott jogvédelmi szolgáltatási területeken – jogvédelmi szolgáltatásokat nyújt (ügyvédet ajánl és jogi eljárások költségeit téríti) a biztosított személyeket ért jogi érdeksérelmek esetén.
A munkavállalói felelősségbiztosítás a munkavállalóként okozott olyan károk megtérítése alól mentesít, melyekért a biztosított személyeket kártérítési felelősség terheli.

Hol érvényes a biztosítás?

Jogvédelmi biztosítás: A biztosítás hatálya Magyarország területére terjed ki.
Munkavállalói felelősségbiztosítás: A biztosítás hatálya Magyarország területére terjed ki

MIKOR LEHET SZÜKSÉGE MUNKAVÁLLALÓJÁNAK VAGY A SZAKSZERVEZET TAGJAINAK JOGVÉDELMI BIZTOSÍTÁSRA?

A jogvédelmi biztosítás védi a biztosított érdekeit, ha a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben történt érdeksérelem esetén jogi eljárás szükséges. A perköltség fedezése, a jogi tanácsadás és a többi szolgáltatásunk lehetőséget kínál a biztosított számára a hatékony érdekérvényesítésre.

Szakszervezeti tagoknak segítséget nyújtunk például:

  • ha munkáltatója jogtalanul felmond,
  • ha munkavállalóként hátrányos megkülönböztetés éri például családi állapota miatt,
  • ha csökkentik vagy megvonják szociális vagy TB juttatását.

A fentieken túl a munkavállalók hozzánk fordulhatnak többek között, ha:

  • ha gondatlanságból bűncselekmény elkövetőjévé válnak. Ez kihatással van a munkáltató kárfelelősségére is;
  • ha általános jogi tanácsadásra van szüksége.

MUNKAVÁLLALÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS – HOL ÉS HOGYAN SEGÍTHET?

Munkaadóként Ön biztos abban, hogy munkavállalói képesek kifizetni azt a kárt, amelyet cégének okozhatnak? Szakszervezeti vezetőként szeretne olyan védelmet nyújtani a tagoknak, amely a biztosítási szerződésben megállapított mértékben átvállalja a munkáltatónak okozott kár megfizetését?

Amennyiben munkavállalója vagy a szakszervezet tagja munkavégzés során személyi sérüléses vagy dologi kárt okoz, akkor a munkajog szabályai szerint munkáltatójával szemben akár az okozott kár teljes mértékéig felelősséggel tartozhat. A Generali Kollektívvel a biztosítási szerződésben megállapított mértékben mentesítjük a károkozót a kár megtérítése alól.

NÉHÁNY ESET:

  • A targoncás nem megfelelően rögzítette az árut a raklapra, ami leborult, és az áru jelentősen megsérült – társaságunk azonban megtérítette az okozott kárt.
  • A sebész törlőkendőt hagyott a betegben a műtét során. Az orvosi műhiba miatt a károsult kártérítési igényt érvényesített a kórházzal szemben, az intézmény pedig megtérítési igénnyel élt az orvossal szemben. Az okozott kár megfizetése alól biztosítónk mentesítette a sebészt.
  • A boltvezető az időközönként jelentkező áramkimaradás elhárítása érdekében nem tette meg a szükséges intézkedéseket, és ezért az árukészlet egy része megromlott. Az okozott kárt megtérítettük.

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

A biztosítási szerződés szerződője az a személy, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet.

Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Biztosított

A biztosítási szerződés biztosítottja:
a) jogvédelmi biztosítás esetén a biztosítási ajánlaton név szerint megnevezett természetes személy,
b) munkavállalói felelősségbiztosítás esetén a biztosítási ajánlaton feltüntetett, munkaviszonyban (közszolgálati, közalkalmazotti vagy szolgálati jogviszonyban) álló személy munkavállalói minőségében.

A biztosítási szerződés létrejötte

Biztosítási szerződést csak az köthet, aki valamely vagyoni vagy személyhez fűződő jogviszony alapján a biztosítási esemény elkerülésében érdekelt (biztosított), vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg (szerződő).

A biztosítási szerződés létrejöhet
a) a felek külön írásbeli megállapodásával,
b) a szerződő biztosítási ajánlatának a biztosító általi – 15 napon belül történő – elfogadásával, mely írásbeli megállapodásnak minősül,
c) a biztosító ráutaló magatartásával

A kockázatviselés kezdete

A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén – a biztosítási ajánlaton a szerződő által a kockázatviselés kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét.
A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő által történt aláírását követő nap „0” órája.

Díjfizetési kötelezettség alanya

A biztosítási díj fizetésének kötelezettsége a szerződő felet terheli. Ha a biztosított a biztosítóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával a szerződő fél helyébe lép, a folyó biztosítási időszakban esedékes díjakért a szerződő féllel egyetemlegesen felel.

Csoportos jogvédelmi biztosítás

A biztosítás tárgya

A jogvédelmi biztosítás keretében a biztosító – biztosítási eseménynek minősülő jogvitákban – a biztosítási feltételben foglaltak szerint segíti és támogatja a biztosítottat jogi érdekeinek védelmében, így különösen
– jogi tanácsot ad a biztosítottnak jogi érdeksérelem esetén,
– a biztosítási feltételben meghatározott szolgáltatási területeken gondoskodik a biztosított jogi képviseletéről peren kívüli és peres eljárásokban, a biztosított védelméről szabálysértési és büntetőeljárás során, valamint
– a biztosítási összeg erejéig viseli a biztosított jogi érdekeinek védelméhez szükséges jogi tanácsadás, illetve jogi eljárások költségeit.

Biztosítási esemény

Biztosítási eseménynek tekintendő, ha
a) a biztosított jogi érdekei más személyek magatartása következtében sérelmet szenvednek vagy
b) más személyek jogi érdekei a biztosított magatartása következtében sérelmet szenvednek, feltéve hogy emiatt a biztosítottal szemben az érdeksérelmet szenvedett fél írásban igényt támaszt vagy vele szemben hatósági eljárás indul.

A biztosítási védelem időbeli korlátja (időbeli hatály)

A biztosítási védelem azokra a biztosítási eseményekre terjed ki, melyek tekintetében a jogi érdeksérelem bekövetkezése a biztosítási szerződés hatálya a alatt történt, a jogvédelmi szolgáltatási igény bejelentése a biztosító felé pedig legkésőbb a biztosítási szerződés megszűnését követő 30 napon belül megtörtént.

A biztosítási védelem területi korlátja (területi hatály)

A biztosítás területi hatálya a Magyarország területén bekövetkezett, magyar bíróság és más magyar hatóság joghatósága alá tartozó biztosítási eseményekre terjed ki.

Jogvédelmi szolgáltatási területek

A biztosító a biztosítási ajánlaton feltüntetett szolgáltatási területeken nyújt jogvédelmi szolgáltatást:

Munkajogi jogvédelem
A biztosított a munkavállalók munkaviszonyából, közalkalmazotti, szolgálati, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyából eredő jogainak védelmét fedezi a munkáltatójával szemben.

Szociális és társadalombiztosítási jogvédelem
A biztosított jogi érdekeinek a védelmét jelenti a szociális ellátásokra vonatkozó és a társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos jogvitákban.
A biztosítás kizárólag a társadalombiztosítási igazgatási szervek és a szociális hatáskört gyakorló szervek – biztosítottra vonatkozó – jogerõs határozatának bírósági felülvizsgálatára nyújt
jogvédelmet.

Büntetőjogi és szabálysértési jogvédelem
A munkavégzés során gondatlanul elkövetett szabálysértések, bűncselekmények és a munkavégzéssel összefüggésben vezetett gépjármű üzemeltetése során gondatlanul elkövetett szabálysértések, bűncselekmények miatt, a biztosítottal szemben indult szabálysértési és büntetőeljárásokra.

Személyiségi jogvédelem

E jogvédelem magában foglalja a biztosított jogi érdekeinek védelmét a személyhez fűződő jogainak sérelme esetén.

Általános jogi tanácsadás jogvédelme

E jogvédelem alapján a biztosító (vagy a biztosító által ajánlott ügyvéd) – a biztosított választása szerint szóban (telefonon vagy személyesen) vagy írásban – jogi tanácsot nyújt, illetve viseli az írásbeli jogi tanácsadás költségét, amennyiben a biztosított jogi helyzetében bekövetkezett változásra tekintettel, a biztosított jogi érdekeinek védelme érdekében szükséges.
A jogi tanácsadást az alábbi feltételekkel nyújtja a biztosító:
– a jogi tanácsadás kizárólag a biztosított magán életszférájában felmerülő jogi kérdésekre vehető igénybe (kivéve munkajogi tanácsadás);
– a biztosított a magyar jog bármely jogterületét érintő kérdésben – a fentieken kívüli jogterületeken is – kérhet jogi tanácsot, kivéve az adó-, vám- és illetékjog területét;
– évente legfeljebb 2 jogi tanácsot fedez a biztosítás, ugyanarra a jogi kérdésre vonatkozóan pedig csak egyszeri alkalommal vehető igénybe;
– a biztosítási eseményenkénti biztosítási összeg: 30 000 Ft.

Biztosítással fedezett jogi költségek

A biztosítás – a káreseményenkénti és biztosítási időszakra megállapított biztosítási összeg erejéig – a biztosítási ajánlaton feltüntetettek szerint – a biztosított jogi érdekeinek védelméhez szükséges alábbi költségeket fedezi:

ügyvédi megbízási díj
A biztosítás a biztosított jogi képviseletét ellátó ügyvéd indokolt, feladathoz mért és szokásos mértékű – készkiadásokat is magában foglaló – megbízási díját fedezi, melyhez a biztosító előzetesen hozzájárult.
Amennyiben a biztosított a biztosító előzetes hozzájárulása nélkül állapodott meg az ügyvédi megbízási díj összegében, a biztosító a pártfogó ügyvéd jogszabályban meghatározott minimális munkadíjának megfelelő mértékű megbízási díjat fizet.

jogi eljárások költsége
A bírósági, hatósági, közvetítői eljárások illetékét, díját és költségét (pl. tanú- és szakértői díj, tolmácsdíj, helyszíni tárgyalás és szemle költsége) valamennyi fokon téríti a biztosító, amennyiben a biztosított köteles e költségek megfizetésére vagy előlegezésére.

ellenérdekű fél költsége
A biztosítás abban az esetben fedezi az ellenérdekű fél költségét, amennyiben a biztosított – jogerős határozat folytán – köteles ezek megfizetésére, és ezekre vonatkozóan nem áll fenn más irányú biztosítási védelem.

végrehajtás költsége
A biztosítottat megillető végrehajtási jogcím (pl. ítélet) meglétét követően a végrehajtás költségeit a biztosítás legfeljebb 2 végrehajtási kísérlet erejéig fedezi.

felszámolási eljárás költsége
Fedezi a biztosítás az ellenérdekű félként szereplő – fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen – gazdálkodó szervezettel szemben indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás költségét, feltéve, hogy a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás keretében a gazdálkodó szervezet pénzügyi adatai alapján vagy az eljárást követően más forrásból (pl. Bérgarancia Alapból) valószínűsíthető a biztosított követelésének megtérülése.

útiköltség
Fizeti a biztosító a biztosítottnak a lakcímnyilvántartás szerinti, magyarországi lakó- vagy tartózkodási helyéről az eljáró bíróság (hatóság) székhelyére történő utazásával kapcsolatos útiköltségét, amennyiben az eljáró bíróság (hatóság) a biztosítottat személyes megjelenésre kötelezte. A biztosítás másodosztályú vasúti vagy ezzel egyenrangú más közlekedési eszköz menetjegyének vételáráig fedezi az útiköltséget.

szakvélemény költsége
Fedezi a biztosítás a biztosított által felkért független szakértő írásbeli szakvéleményének díját, feltéve, hogy a szakértő megbízásához és a szakértői díj összegéhez a biztosító előzetesen hozzájárult.

fordítási költség
Fedezi a biztosítás a jogi eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok indokolt fordítási költségét, a biztosított által felkért tolmács díját, feltéve, hogy
– a biztosítottat ért (illetve a biztosított által okozott) jogi érdeksérelem külföldön következett be és a jogi eljárás lefolytatása külföldi

óvadék
A biztosító – biztosítási ajánlaton meghatározott biztosítási összeg erejéig – megelőlegezi a biztosított előzetes letartóztatásának megszüntetése érdekében, a biztosított terhére megállapított óvadékot.
– Az óvadékot a biztosító a bíróság letéti számlájára banki átutalással teljesíti. Az óvadék megelőlegezésének a feltétele, hogy a biztosított teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatot tegyen, hogy az óvadék visszaadása esetén, annak kiutalását a biztosító részére kéri.
– Amennyiben a biztosított elvesztette jogát az óvadék összegére (pl. eljárási cselekményen idézés ellenére nem jelent meg, az előzetes letartóztatásának más oka merült fel), az erről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül, köteles az óvadék összegét a biztosítónak megfizetni.

biztosíték
Amennyiben a biztosítottal szemben külföldön büntetőeljárás indul, a biztosított távollétében folytatható eljárás érdekében a biztosító – a biztosítási kötvényen meghatározott biztosítási összeg erejéig – megelőlegezi a biztosított terhére megállapított biztosítékot.
– A biztosítékot a biztosító a hatóság (vagy a biztosítottat képviselő ügyvéd) letéti számlájára banki átutalással teljesíti. A biztsoíték megelőlegezésének feltétele, hogy a biztosított teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozatot tegyen, hogy a biztosíték visszadása esetén, annak kiutalását a biztosító részére kéri.
– Amennyiben a biztosított elvesztette jogát a biztosíték összegére (pl. bíróság vele szemben pénzbüntetést szab ki), az erről szóló bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles a biztosíték összegét a biztosítónak megfizetni.

A biztosítási szerződés megszűnésének esetei

A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet továbbá
• a felek közös megegyezésével,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
• ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

Csoportos munkavállalói felelősségbiztosítás

A biztosítás tárgya

A munkavállalói felelősségbiztosítás keretében a biztosító a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint mentesíti a biztosítottat olyan kár megtérítése alól, amelyért a munkáltatójával szemben, a munkajog szabályai szerint felelős, továbbá olyan sérelemdíj megfizetése alól, amelyért a munkajog szabályai szerint helytállni tartozik.

A biztosítási esemény

A biztosítási esemény olyan másnak okozott kár miatti kártérítési kötelezettség bekövetkezése, melyet a biztosított – a biztosítási ajánlaton feltüntetett foglakozása gyakorlásával összefüggésben – munkaviszonyából, közalkalmazotti, szolgálati, közszolgálati, kormányzati szolgálati jogviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével, gondatlanul okozott és mely kárért a munkajog szabályai szerint a munkáltatóval szemben kártérítési felelősséggel tartozik.

A biztosítási védelem időbeli korlátja (időbeli hatály)

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és legkésőbb a biztosítási szerződés megszűnését követő 30 napon belül a biztosító részére bejelentett, biztosítási eseménynek minősülő károkra terjed ki.

A biztosítási védelem területi korlátja (területi hatály)

A biztosító kockázatviselése a Magyarország területén okozott és érvényesített károkra nyújt fedezetet.

A biztosító szolgáltatásának szabályai

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító – a biztosítási összeg mértékéig – a biztosítási eseménnyel összefüggésben a biztosítottat terhelő alábbi károkat és költségeket téríti:

a) Munkáltatót ért kár Kártérítés címén a munkáltatót ért alábbi károkat, melyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik
– a munkáltató vagyonában beállott értékcsökkenést
– a munkáltatót ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket.

b) Biztosítottat terhelő sérelemdíjat A sérelemdíjat kizárólag abban az esetben fedezi a biztosítás, amennyiben
– a személyiségi jog megsértése olyan – jelen szerződés alapján biztosítási fedezetbe vont
– személyi sérüléses, dologi vagy tisztán vagyoni kárt okozó magatartással áll összefüggésben, amelyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli és
– a károsult bizonyítja, hogy a károkozó magatartás következtében a személyiségi jogai sérültek és ezért a biztosított sérelemdíj fizetésére köteles.
A sérelemdíjat az eset körülményeire – különösen a jogsértés súlyára, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és környezetére gyakorolt hatására – tekintettel teljesíti a biztosító.

c) Késedelmi kamatot A kártérítési követelés után felszámítható késedelmi kamatot az IV.2. pontban foglalt korlátozásra figyelemmel fedezi a biztosítás.

d) Jogi költségeket A biztosítási eseménnyel összefüggésben a biztosítottal szemben támasztott megalapozott kárigények érvényesítése, illetve megalapozatlan kárigények elhárítása iránti jogi eljárás költségeit
(pl. eljárási díj, illeték, biztosítottat terhelő perköltség stb.), feltéve, hogy e költségek a biztosító útmutatásai alapján vagy előzetes jóváhagyásával merültek fel.
A biztosító megtéríti a biztosított jogi képviseletét ellátó ügyvéd megbízási díját, valamint a káresemény jogalapjának vagy összegszerűségének megállapítása érdekében felkért szakértő költségét, amennyiben az ügyvéd, illetve a szakértő felkérésére a biztosító előzetes jóváhagyásával került sor. Előzetes hozzájárulás hiányában a biztosító legfeljebb a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló – mindenkor hatályos – jogszabálynak a díjmegállapodás hiánya esetére számított ügyvédi díjat, illetve az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló – mindenkor hatályos – jogszabály szerinti szakértői díjat térít meg.

e) Kárenyhítési költségeket