ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Személy- vagyonvédelmi és magánnyomozói felelősségbiztosítás

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Mindenki egyedi elbírálás alapján egyedi ajánlatot kap az igénybe vehető kedvezményekkel.

Egyszerűen, gyorsan megkötheti, módosíthatja igényei szerint.

side-view-security-guard-man_23-2148404093

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Szakmai Felelősségbiztosítás Kalkulátor

Mire terjed ki az építési biztosítás?

Szakmai felelősségbiztosítás: a biztosított szakmai tevékenység folytatása során, azzal összefüggésben – foglalkozási szabályok megszegése folytán – okozott személyi sérüléses károk, dologi károk, tisztán vagyoni károk
és sérelemdíjak megtérítése alól mentesíti a biztosítottat.

Választható kiegészítő biztosítási fedezetek:
• a biztosítás időbeli hatályának kiterjesztése;
• pénz, értékcikk vagy készpénz-helyettesítő fizető eszköz szállítása, kísérése és őrzése;
• vagyonvédelmi tevékenység távfelügyeleti rendszer üzemeltetésével;
• építkezési területek őrzése;
• munkáltatói felelősségbiztosítás, amely a munkáltatót mentesíti a munkabalesetekért fennálló munkajogi kártérítési felelősség alól.

A szerződő által választott biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton kerül feltüntetésre.

Milyen típusú biztosításról van szó?

A felelősségbiztosítás keretében a biztosító – a biztosítási szerződéses feltételekben szabályozottak szerint, a biztosítási díj megfizetése ellenében – a biztosított tevékenység folytatásával olyan másnak okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól mentesíti a szerződés biztosítottját, melyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.
A Személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozó vállalkozások felelősségbiztosítása szolgáltatói tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást tartalmazó biztosítási termék.

Biztosítható szakmai tevékenységek:

• Személy- és vagyonvédelmi tevékenység,
• Vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenység,
• Magánnyomozói tevékenység.

Napjainkban egyre több helyen van szükség vagyonvédelemre, az őrzésre szoruló vagyontárgyak értéke pedig nő, így a hiba előfordulásának valószínűsége is nagyobb. A legteljesebb felkészültség és éberség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért Ön felelősséggel tartozik.

Társaságunk vállalja, hogy – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat olyan károk megtérítése alól, melyet a biztosított a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán a vagyonvédelmi szolgáltatás jogosultjának okoz és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

Továbbá társaságunk a biztosítási limit erejéig helytáll a biztosított helyett, ha annak  sérelemdíj fizetési kötelezettsége keletkezik. A biztosítási védelem arra az esetre vonatkozik, ha a biztosítottat azért terheli sérelemdíj fizetési kötelezettség, mert vagy maga vagy az általa foglalkoztatottak a munkavégzésük során másnak személyiségi jogi jogsértést okoztak.

1. Példa: Egy őrző-védő kft. feladata hogy egy területet óránként körbejárjon. Az őr elaludt és két óra elteltével járta újra körbe a területet, ahol addigra az egyik épületbe betörtek. Ebben az esetben a kft.-nek meg kell térítenie a betörésből eredő kárt, kivéve, ha rendelkezik Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosításával.

2. Példa: Egy őrző-védő kft. által őrzött építési területre az őr hibájából betörnek és eltulajdonítanak több értékes kisgépet. Ebben az esetben is a kft.-nek kell megtérítenie a kárt, kivéve, ha rendelkezik Vagyonvédelmi vállalkozások felelősségbiztosításával.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY

 1. Személysérüléses károk.
 2. Dologi károk
 3. Tisztán vagyoni károk korlátozással! → tárgyak eltulajdonításából, eltűnéséből eredő károkra csak betöréses lopás és rablás esetén terjed ki a biztosítási védelem!
 4. Sérelemdíj

BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉG

 • Személy és vagyonvédelmi tevékenység
 • Vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenység
 • Magánnyomozói tevékenység

Külön feltétellel biztosítható tevékenységek:

 • Munkáltatói felelősség
 • Pénz, értékcikk vagy készpénz-helyettesítő eszköz szállítása, őrzése, kísérése
 • Vagyonvédelmi tevékenység távfelügyeleti rendszer üzemeltetésével
 • Építkezési területek őrzése

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

A biztosítási szerződés szerződője az a személy, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet.
Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Biztosítottak

A biztosítási szerződés biztosítottja az a személy, akit terhelő kártérítési kötelezettséget a biztosító jelen feltételek alapján teljesíti.
Biztosított az a biztosítási szerződésben név szerint feltüntetett személy (pl. természetes személy, egyéni
vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet), aki a hatályos magyar jogszabályok szerint a biztosított tevékenység folytatására jogosult.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási fedezet Magyarország területére, a biztosítási szerződésben pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt kockázatviselési helyen (helyeken) bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. Ha a biztosított vagyontárgyakat a kockázatviselés helyéről ideiglenesen eltávolítják, a biztosító kockázatviselése a vagyontárgyaknak a kockázatviselési helyre való visszahelyezéséig szünetel. Bizonyos telephelyeken és vagyontárgyakra a biztosító különleges tárolási feltételeket írhat elő.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén – a biztosítási ajánlaton a szerződő által a kockázatviselés kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét.
A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő által történt aláírását követő nap „0” órája.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet:
• a felek közös megegyezésével,
• ha a határozott tartamú szerződés tartama lejár,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
• ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt díjfizetési kötelezettség, változásbejelentési kötelezettség, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.