ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓK, ADÓTANÁCSADÓK, KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Mindenki egyedi elbírálás alapján egyedi ajánlatot kap az igénybe vehető kedvezményekkel.

Egyszerűen, gyorsan megkötheti, módosíthatja igényei szerint.

business-finance-man-calculating-budget-numbers-invoices-financial-adviser-workin

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Szakmai Felelősségbiztosítás Kalkulátor

Mire terjed ki az építési biztosítás?

Szakmai felelősségbiztosítás: a biztosított szakmai tevékenység folytatása során, azzal összefüggésben – foglalkozási szabályok megszegése folytán – okozott tisztán vagyoni károk és sérelemdíjak megtérítése alól mentesíti a biztosítottat.

Tevékenységi felelősségbiztosítás: a tevékenység folytatásához kapcsolódó ingatlanok és munkaeszközök üzemben tartójaként okozott személyi sérüléses és dologi károk, valamint az ezekkel közvetlenül összefüggő sérelemdíj
megfizetése alól mentesíti a biztosítottat.

Munkáltatói felelősségbiztosítás: a munkáltatót mentesíti a munkabalesetekért fennálló munkajogi kártérítési felelősség alól.

Választható kiegészítő biztosítási fedezetek:
• a biztosítás időbeli hatályának kiterjesztése;
• munkavállalói felelősségbiztosítás könyvvizsgáló, adótanácsadó, könyvelő, bérszámfejtő alkalmazottakra.

A szerződő által választott biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton kerül feltüntetésre.

Milyen típusú biztosításról van szó?

Olyan felelősségbiztosítás, amely alapján a biztosító a szerződésben meghatározott kockázatokra fedezetet nyújt és szolgáltatást teljesít a szerződésben meghatározott biztosítási események bekövetkezésekor a biztosítási díj megfizetése ellenében. A felelősségbiztosítás keretében a biztosító – a biztosítási szerződéses feltételekben szabályozottak szerint – a biztosított tevékenység folytatásával olyan másnak okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól mentesíti a szerződés biztosítottját, melyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.
A Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők és bérszámfejtők felelősségbiztosítása szakmai szolgáltatói tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást, tevékenységi felelősségbiztosítást és munkáltatói felelősségbiztosítást tartalmazó biztosítási termék.

BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK:

• Könyvvizsgálat és egyéb könyvvizsgáló tevékenység;
• Adótanácsadás;
• Könyvviteli szolgáltatás;
• Bérszámfejtés, társadalombiztosítási ügyintézés;
• Fentiekkel kapcsolatos igazságügyi szakértői tevékenység.

Napjaink gazdasági változásai magukkal hozták a magánvállalkozások és a különböző gazdasági társaságok számának nagyarányú gyarapodását. Ugyanakkor a társadalombiztosítási és a különböző adótörvények évente módosulnak.

A legteljesebb felkészültség és naprakészség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért Ön vagyoni felelősséggel tartozik.

Erre kínál megoldást a megújult Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosítása.

MIKOR SEGÍT A GENERALI KÖNYVVIZSGÁLÓK, ADÓTANÁCSADÓK, KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA?

Előfordulhat, hogy a számlák számítógépes rögzítésekor a könyvelő elüt két számot. Az ebből eredő anyagi kárt a könyvelőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával.

De ugyanígy követhet el tévedést egy adótanácsadó is, ha hibás adóbevallást ellenjegyez. Az ebből eredő kárt az adótanácsadónak kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők felelősségbiztosításával.

A Generali tehát a fenti biztosítási megkötése esetén vállalja, hogy – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottjait olyan károk megtérítése alól, melyet a tevékenységére vonatkozó foglalkozási szabályok megszegésével okoz, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik.

Továbbá társaságunk a biztosítási limit erejéig helytáll a biztosított helyett, ha annak  sérelemdíj fizetési kötelezettsége keletkezik. A biztosítási védelem arra az esetre vonatkozik, ha a biztosítottat azért terheli sérelemdíj fizetési kötelezettség, mert vagy maga vagy az általa foglalkoztatottak a munkavégzésük során másnak személyiségi jogi jogsértést okoztak.

MIÉRT ÉRDEMES A GENERALINÁL KÖTNI KÖNYVVIZSGÁLÓK, ADÓTANÁCSADÓK, KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSÁT?

  • Mert a szerződés megkötéséhez a könyvviteli szolgáltatási tevékenység tekintetében nem kérünk könyvvizsgálói kamarai tagságot, illetve könyvviteli regiszterbe történő felvételt.
  • Mert az alapszolgáltatáson túl külön díj fizetése nélkül plusz biztosítási szolgáltatásokat kínálunk ügyfeleinknek:
  • Biztosítottakat terhelő mulasztási bírságbiztosítás,
  • Tevékenységi felelősségbiztosítás,
  • Munkáltatói felelőségbiztosítás

ÚJ, MUNKAVÁLLALÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS A NEM SZÁMVITELI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVVIZSGÁLÓ, ADÓTANÁCSADÓ, KÖNYVELŐ ÉS BÉRSZÁMFEJTŐ ALKALMAZOTTAI RÉSZÉRE! 

Bevezetésre került a hazai biztosítási piacon kuriózumnak számító munkavállalói felelősségbiztosítás a nem számviteli tevékenységet folytató vállalkozások könyvvizsgálói, adótanácsadói, könyvelői és bérszámfejtői részére.

MIRE NYÚJT FEDEZETET A BIZTOSÍTÁS?

A Generali, a biztosítás megkötése esetén megtéríti a munkavállaló által okozott olyan károkat, melyeket a munkaviszonyból eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott, és amely kárért kártérítési felelősséggel tartozik a munkáltató felé. A biztosítás a tisztán vagyoni kár miatti munkáltatói kártérítési igényeket fedezi a munkajog szabályai szerinti mértékben, maximum a munkavállaló másfél havi átlagkeresetének erejéig.

KOCKÁZATVISELÉS TÁRGYA:
Szakmai szolgáltatói tevékenység: a Tevékenységre irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okozott károk.

Pl.: hibás könyveléssel okozott kár

Biztosítottat terhelő mulasztási bírság biztosítása

Tevékenységi felelősség: Épület, helyiség és munkaeszköz üzemeltetője okoz kárt.

pl.: A könyvelő iroda tetejéről leeső cégtábla összetört egy ott parkoló autót.

Munkáltatói felelősség: Munkaviszonyban álló személyek munkabalesete miatti károk

pl.: Az adótanácsadó asszisztensére rádőlt a polc és emiatt eltörött a karja.

 

BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK:
Könyvvizsgálók: ha okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkezik és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. A biztosított tevékenység folytatásában közreműködő könyvvizsgáló nevét, kamarai tagszámot az ajánlaton ill.a mellékletben szerepeltetni kell.

Adótanácsadók: adószakértői igazolvány, okleveles adószakértői, adótanácsadói szakképesítéssel

Könyvelők: mérlegképes könyvelői szakképesítés, és szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában

Igazságügyi szakértők: igazságügyi szakértői névjegyzékben szerepel

Területei: Adó és járulékai, Könyvszakértés, Biztosítás, Pénzpiac, Tőkepiac

Bérszámfejtők

Társadalombiztosítási ügyintézők: társadalombiztosítási ügyintézői, szakelőadói szakképesítés

Munkavállalói felelősségbiztosítás: könyvvizsgáló, adótanácsadó, könyvelő, bérszámfejtő alkalmazottaknak Alkalmazható: gazdasági tevékenységet folytató társaságok, könyvvizsgáló, adótanácsadó, könyvelő, bérszámfejtő alkalmazottaira.

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

A biztosítási szerződés szerződője az a személy, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet.
Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Biztosítottak

A biztosítási szerződés biztosítottja az a személy, akit terhelő kártérítési kötelezettséget a biztosító jelen feltételek alapján teljesíti.

Jelen feltétel alapján – a biztosítási ajánlaton feltüntetettek szerint – biztosított

1. a könyvvizsgálói tevékenység tekintetében
a) okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező, tevékenységét a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagjaként
folytató természetes személy (egyéni vállalkozó),
b) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba vett könyvvizsgálói társaság.

2. az adótanácsadói tevékenység tekintetében
a) az 1. a), b) pont szerint biztosított könyvvizsgáló és könyvvizsgáló társaság,
b) adószakértői igazolvánnyal, okleveles adószakértő vagy adótanácsadó szakképesítéssel rendelkező természetes személy (egyéni vállalkozó),
c) az a gazdasági társaság, amelynek a biztosított tevékenységet folytató alkalmazottja(i) vagy tagja(i) adószakértői igazolvánnyal, okleveles adószakértő vagy adótanácsadó szakképesítéssel rendelkezik.

3. a könyvviteli szolgáltatási tevékenység keretében
a) az 1. a), b) pont szerint biztosított könyvvizsgáló és könyvvizsgáló társaság,
b) okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkező természetes személy
(egyéni vállalkozó),
c) az a gazdasági társaság, amelynek a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott
tagja, alkalmazottja okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezik.

4. az igazságügyi szakértői tevékenység keretében
a névjegyzékben szereplő szakterületén az a természetes személy (egyéni vállalkozó) vagy gazdasági társaság, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékben szerepel.

5. bérszámfejtés keretében
a biztosítási ajánlaton feltüntetett
a) természetes személy (egyéni vállalkozó),
b) gazdasági társaság.

6. a társadalombiztosítási ügyintézés keretében
a) társadalombiztosítási ügyintéző vagy társadalombiztosítási szakelőadó szakképesítéssel rendelkező természetes személy (egyéni vállalkozó),
b) az a gazdasági társaság, amelynek a biztosított tevékenységet folytató alkalmazottja(i) vagy tagja(i) társadalombiztosítási ügyintéző vagy társadalombiztosítási szakelőadó szakképesítéssel rendelkezik.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási fedezet Magyarország területére, a biztosítási szerződésben pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt kockázatviselési helyen (helyeken) bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. Ha a biztosított vagyontárgyakat a kockázatviselés helyéről ideiglenesen eltávolítják, a biztosító kockázatviselése a vagyontárgyaknak a kockázatviselési helyre való visszahelyezéséig szünetel. Bizonyos telephelyeken és vagyontárgyakra a biztosító különleges tárolási feltételeket írhat elő.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén – a biztosítási ajánlaton a szerződő által a kockázatviselés kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét.
A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő által történt aláírását követő nap „0” órája.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet:
• a felek közös megegyezésével,
• ha a határozott tartamú szerződés tartama lejár,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
• ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt díjfizetési kötelezettség, változásbejelentési kötelezettség, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.