ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Építészeti és műszaki tervezési tevékenység felelősségbiztosítás

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Mindenki egyedi elbírálás alapján egyedi ajánlatot kap az igénybe vehető kedvezményekkel.

Egyszerűen, gyorsan megkötheti, módosíthatja igényei szerint.

Cropped shot of professional architect  working on the construction plan in modern office room

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Szakmai Felelősségbiztosítás Kalkulátor

Mire terjed ki az építési biztosítás?

Építészeti és műszaki szakmai felelősségbiztosítás:
A biztosítás a biztosított szakmai tevékenység folytatása során, azzal összefüggésben – foglalkozási szabályok
megszegése folytán – okozott személyi sérüléses károk, dologi károk, tisztán vagyoni károk és sérelemdíjak
megtérítése alól mentesíti a biztosítottat.
Kiterjed a biztosítási védelem azon biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségekre, melyek a biztosított vagy
alvállalkozója, megbízottja által a szolgáltatás teljesítése érdekében jogosan igénybevett bármely közreműködő
személy (alvállalkozó, megbízott) tevékenységből erednek.

Fedezetet nyújt a biztosítás a biztosított által végzett műszaki ellenőri tevékenységre és – a biztosítási feltételben
meghatározottak szerint – a biztosított által végzett tervezői művezetésre is.

Választható kiegészítő biztosítási fedezetek:
(meghatározott szakmai tevékenységekre)
• a biztosítás időbeli hatályának kiterjesztése;
• mérnöki koordinációs tevékenység;
• a biztosítás területi hatályának kiterjesztése.

A szerződő által választott biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton kerül feltüntetésre.

Milyen típusú biztosításról van szó?

A Építészeti és műszaki tervezés felelősségbiztosítás alapján – a biztosítási szerződési feltételekben meghatározottak szerint, a biztosítási díj megfizetése ellenében – a biztosító mentesíti a biztosítottat a szakmai szolgáltató tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán, olyan másnak okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól, melyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.

Biztosított tevékenységek:

• építmények (épületek, műtárgyak) építészeti-műszaki tervezése;
• építménynek nem minősülő gépek, berendezések, létesítmények tervezése;
• egyszerű bejelentéshez kötött építészeti-műszaki tervezés;
• építkezések felelős műszaki vezetése és az építésvezetés;
• igazságügyi szakértői tevékenység;
• energetikai auditálási tevékenység;
• energetikai szakreferensi tevékenység.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítás a Magyarország területén okozott, bekövetkezett és érvényesített károkat fedezi (kivéve, ha a területi hatály kiterjesztésére kerül sor).

KOCKÁZATVISELÉS TÁRGYA:

A Tevékenység gyakorlására irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okozott károk.

 

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNYEK

Személysérüléses károk
Dologi károk
Tisztán vagyoni károk
Sérelemdíj

 

BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK:

a)építmények (épületek, műtárgyak) építészeti-műszaki tervezése pl. az alábbi szakterületeken:
építészeti, belsőépítészeti tervezés, táj- és kertépítészeti tervezés, épületgépészeti tervezés…
b)építménynek nem minősülő gépek, berendezések, létesítmények tervezése
c)egyszerű bejelentéshez kötött építészeti-műszaki tervezés
d)építkezések felelős műszaki vezetése és az építésvezetés
e)igazságügyi szakértői tevékenység pl. az alábbi szakterületeken: építészet, gépészet, közlekedés
f)energetikai auditálási tevékenység
g)energetikai szakreferensi tevékenység

Kiterjed a biztosítási védelem a

  • tervezői művezetésből eredő károkra
  • a biztosított (vagy az általa igénybevett közreműködő személy) által végzett műszaki ellenőri tevékenységre.

Csak az erre vonatkozó külön feltétel alapján terjed ki a biztosítási védelem

  • a mérnök koordinációs és képviseleti tevékenységre.

Ma már a tervezést a leghatékonyabb számítógépes rendszerek könnyítik meg, és a technika fejlődésével itt is az emberi tényező válik a hibák elsődleges forrásává. A tervező programok sem képesek minden emberi hiba kiszűrésére. A tervért viszont nem a gép, hanem az ember felel.

Társaságunk vállalja, hogy – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – mentesíti a biztosítottat olyan károk megtérítése alól, melyet a biztosított a tevékenységére irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okoz és amelyért a biztosított kártérítési felelősséggel tartozik.

Továbbá társaságunk a biztosítási limit erejéig helytáll a biztosított helyett, ha annak  sérelemdíj fizetési kötelezettsége keletkezik. A biztosítási védelem arra az esetre vonatkozik, ha a biztosítottat azért terheli sérelemdíj fizetési kötelezettség, mert vagy maga vagy az általa foglalkoztatottak a munkavégzésük során másnak személyiségi jogi jogsértést okoztak.

1. Példa: Egy épületgépész nem megfelelő helyre tervezte a lakóház közös helységében elhelyezendő vízórákat, így a benne lévő víz megfagyott, majd az időjárás enyhülésével felengedett és eláztatta a földszinten lévő lakásokat. Az ebből eredő kárt a tervezőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Építészeti és műszaki felelősségbiztosítással.

2. Példa: Egy kohászati üzem acélszerkezetét a tervező cég hibásan tervezte meg. A kivitelezés során derült ki, hogy az acélgerendákat rövidebbre tervezték a szükségesnél és ezért új gerendákat kell gyártani. Az ebből eredő kárt is a tervezőnek kell megtérítenie, kivéve, ha rendelkezik Építészeti és műszaki felelősségbiztosítással.

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

A biztosítási szerződés szerződője az a személy, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet.
Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Biztosítottak

A biztosítási szerződés biztosítottja az a személy, akit terhelő kártérítési kötelezettséget a biztosító jelen feltételek alapján teljesíti.
Biztosított az a biztosítási szerződésben név szerint feltüntetett személy (pl. egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet), aki – a hatályos magyar jogszabályok szerint – a biztosított tevékenység folytatására a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási fedezet Magyarország területére, a biztosítási szerződésben pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt kockázatviselési helyen (helyeken) bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. Ha a biztosított vagyontárgyakat a kockázatviselés helyéről ideiglenesen eltávolítják, a biztosító kockázatviselése a vagyontárgyaknak a kockázatviselési helyre való visszahelyezéséig szünetel. Bizonyos telephelyeken és vagyontárgyakra a biztosító különleges tárolási feltételeket írhat elő.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén – a biztosítási ajánlaton a szerződő által a kockázatviselés kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét.
A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő által történt aláírását követő nap „0” órája.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet:
• a felek közös megegyezésével,
• ha a határozott tartamú szerződés tartama lejár,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
• ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt díjfizetési kötelezettség, változásbejelentési kötelezettség, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.