ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Mindenki egyedi elbírálás alapján egyedi ajánlatot kap az igénybe vehető kedvezményekkel.

Egyszerűen, gyorsan megkötheti,
módosíthatja igényei szerint.

doctor-with-stethoscope-hands-hospital-background_1423-1

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Szakmai Felelősségbiztosítás Kalkulátor

Mire terjed ki az építési biztosítás?

Szakmai felelősségbiztosítás: a biztosított szakmai tevékenység folytatása során, azzal összefüggésben – foglalkozási szabályok megszegése folytán – okozott személyi sérüléses károk, dologi károk, tisztán vagyoni károk és sérelemdíjak megtérítése alól mentesíti a biztosítottat.

Tevékenységi felelősségbiztosítás: a tevékenység folytatásához kapcsolódó ingatlanok és munkaeszközök üzemben tartójaként okozott személyi sérüléses és dologi károk, valamint az ezekkel közvetlenül összefüggő sérelemdíj megfizetése alól mentesíti a biztosítottat.

Munkáltatói felelősségbiztosítás: a munkáltatót mentesíti a munkabalesetekért fennálló munkajogi
kártérítési felelősség alól.

Biztosított szakmai tevékenység:
A biztosítási fedezet a biztosítási ajánlaton megjelölt tevékenységre terjed ki.

Választható kiegészítő biztosítási fedezetek:
• a biztosítás időbeli hatályának kiterjesztése;
• az igényérvényesítés területi hatályának kiterjesztése Európa területére;
• ingatlan bérlői felelősségbiztosítás;
• munkavállalói felelősségbiztosítás egészségügyi és szociális tevékenységet folytató alkalmazottaknak;
• kiegészítő jogvédelmi biztosítás gyógyszerismertetéssel összefüggő hatósági eljárásokra.

A szerződő által választott biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton kerül feltüntetésre.

Milyen típusú biztosításról van szó?

A felelősségbiztosítás keretében a biztosító – a biztosítási szerződéses feltételekben szabályozottak szerint, a biztosítási díj megfizetése ellenében – a biztosított tevékenység folytatásával olyan másnak okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól mentesíti a szerződés biztosítottját, melyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.
Az Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítása szakmai szolgáltatói tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást, tevékenységi felelősségbiztosítást és munkáltatói felelősségbiztosítást és opcionálisan gyógyszerismertetéssel összefüggő hatósági eljárásokra vonatkozó jogvédelmi biztosítást tartalmazó biztosítási termék.

BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK:

Gyógyszertár (gyógyszerészek)
Szociális tevékenység
Egyéni egészségügyi vállalkozó, azaz 1 fő orvos és 1 vagy több kiegészítő egészségügyi személyzet
(pl.ápoló), vagy a 1 fő természetgyógyász
Egészségügyi szolgáltató (intézet, vállalkozás) – fekvőbeteg ellátás nélkül – 30 vagy annál kevesebb orvossal
vagy természetgyógyásszal
Egészségügyi szolgáltató – orvos nélkül (nővér, ápoló, asszisztens, védőnő, szülésznő, laboráns, műszaki
asszisztens, gyógytornász, logopédus, mentős, betegszállító)

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítás a Magyarország területén okozott, bekövetkezett és érvényesített károkat fedezi (kivéve, ha a területi hatály kiterjesztésére kerül sor).
A biztosító kockázatviselése elsősegélynyújtásból eredő kártérítési kötelezettségekkel összefüggésben az Európa területén okozott, bekövetkezett és érvényesített károkra terjed ki.

Kockázatviselés tárgya:

Szakmai szolgáltatói tevékenység
Tevékenységre irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okozott károk.

Tevékenységi
Ingatlanok és munkaeszköz üzemeltetője okoz kárt.
Kiegészíthető ingatlan bérlőinek felelősségbiztosításával – 472.sz.KF

Munkáltatói
Munkaviszonyban álló személyek és a kölcsönzött munkaerő
munkabalesete miatti károkra és a társadalombiztosítási megtérítési követelésekre is.

Biztosítási esemény:

Személysérüléses károk
valaki meghal, testi sérülést, egészségkárosodást szenved

Dologi károk
tárgy megsérül, megsemmisül, használhatatlanná válik

Tisztán vagyoni károk
nem dologi kár vagy személysérüléses kár, és nem is ezekre vezethető vissza

Sérelemdíj
személyiségi jogok megsértése a foglalkozási szabályok megszegése folytán

 

Biztosítási összeg
10 millió Ft / kár, 50 millió Ft / év
20 millió Ft / kár, 50 millió Ft / év
30 millió Ft / kár, 50 millió Ft / év

Területi hatály
Magyarország / Európa – elsősegélynyújtásból eredő károk / Kiterjeszthető Európára külön feltétellel – KF399

Időbeli hatály
Szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett, és legkésőbb a szerződés megszűnését követő 30 napon belül bejelentett károk.
KF 308 sz. / bekövetkezés, bejelentés 2 éve belül / 50% pótdíj

A felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz másnak. Erre kínálunk megoldást mindazoknak, akik felelősségteljes egészségügyi munkát végeznek. Társaságunk vállalja, hogy meghatározott díj ellenében a biztosítottat mentesíti a kártérítés kötelezettsége alól, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

Továbbá társaságunk a biztosítási limit erejéig helytáll a biztosított helyett, ha annak  sérelemdíj fizetési kötelezettsége keletkezik. A biztosítási védelem arra az esetre vonatkozik, ha a biztosítottat azért terheli sérelemdíj fizetési kötelezettség, mert vagy maga vagy az általa foglalkoztatottak a munkavégzésük során másnak személyiségi jogi jogsértést okoztak.

1. Példa: Egy fogorvosi kezelés után a páciens szájában fertőzés lép fel, mely bizonyíthatóan annak a következménye, hogy az orvos nem fertőtlenítette eszközeit. Ebben az esetben a fogorvosnak kell a kárért helytállnia, kivéve, ha rendelkezik Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítással.

2. Példa: Egy háziorvos hibás diagnózisa következtében a beteg két napon belül meghal. Ebben az esetben a háziorvosnak meg kell térítenie az ebből eredő kárt, kivéve, ha rendelkezik Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosítással.

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

A biztosítási szerződés szerződője az a személy, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet.
Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Biztosítottak

A biztosítási szerződés biztosítottja az a személy, akit terhelő kártérítési kötelezettséget a biztosító jelen feltételek alapján teljesíti.
Biztosított az a biztosítási szerződésben név szerint feltüntetett személy (pl. egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet), aki a hatályos magyar jogszabályok szerint
a) az egészségügyi és szociális szolgáltatást működési engedély birtokában folytatja,
b) az egészségügyi szolgáltatást működési engedély nélkül, személyes közreműködői szerződés alapján, hatósági nyilvántartásba vételt követően folytatja.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási fedezet Magyarország területére, a biztosítási szerződésben pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt kockázatviselési helyen (helyeken) bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. Ha a biztosított vagyontárgyakat a kockázatviselés helyéről ideiglenesen eltávolítják, a biztosító kockázatviselése a vagyontárgyaknak a kockázatviselési helyre való visszahelyezéséig szünetel. Bizonyos telephelyeken és vagyontárgyakra a biztosító különleges tárolási feltételeket írhat elő.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén – a biztosítási ajánlaton a szerződő által a kockázatviselés kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét.
A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő által történt aláírását követő nap „0” órája.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet:
• a felek közös megegyezésével,
• ha a határozott tartamú szerződés tartama lejár,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
• ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt díjfizetési kötelezettség, változásbejelentési kötelezettség, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.