ONLINE KALKULÁCIÓ | ONLINE TANÁCSADÁS | SZEMÉLYES TANÁCSADÁS | KÁRBEJELENTÉS

Állategészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása

Biztosítás felmondása

Meglévő biztosításá szeretné felmondani, de nem tudja pontosan hogyan kell? Segítünk mindenben.

Kár bejelentése

Amennyiben Ön a Generali biztosító ügyfele, abban az esetben segítünk a kár bejelentés folyamatában.

Akciók, kedvezmények

Mindenki egyedi elbírálás alapján egyedi ajánlatot kap az igénybe vehető kedvezményekkel.

Egyszerűen, gyorsan megkötheti, módosíthatja igényei szerint.

veterinarian-1050823_1280

Biztosítási feltételek:

Használja kalkulátorunkat.

Szakmai Felelősségbiztosítás Kalkulátor

Mire terjed ki az építési biztosítás?

Szakmai felelősségbiztosítás: a biztosított szakmai tevékenység folytatása során, azzal összefüggésben – foglalkozási szabályok megszegése folytán – okozott személyi sérüléses károk, dologi károk és sérelemdíjak megtérítése alól mentesíti a biztosítottat.

Tevékenységi felelősségbiztosítás: a tevékenység folytatásához kapcsolódó ingatlanok és munkaeszközök üzemben tartójaként okozott személyi sérüléses és dologi károk, valamint az ezekkel közvetlenül összefüggő sérelemdíj
megfizetése alól mentesíti a biztosítottat.

Munkáltatói felelősségbiztosítás: a munkáltatót mentesíti a munkabalesetekért fennálló munkajogi kártérítési felelősség alól.

A szerződő által választott biztosítási összeg a biztosítási ajánlaton kerül feltüntetésre.

Milyen típusú biztosításról van szó?

A felelősségbiztosítás keretében a biztosító – a biztosítási szerződéses feltételekben szabályozottak szerint, a biztosítási díj megfizetése ellenében – a biztosított tevékenység folytatásával olyan másnak okozott kár (és sérelemdíj) megtérítése alól mentesíti a szerződés biztosítottját, melyért a biztosítottat kártérítési felelősség terheli.
Az Állategészségügyi tevékenység felelősségbiztosítása szakmai szolgáltatói tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítást, tevékenységi felelősségbiztosítást és munkáltatói felelősségbiztosítást tartalmazó biztosítási termék.

Biztosítható szakmai tevékenységek:

  • Állatorvosok, képzésben részt vevő személyek
  • Állategészségügyi képesítéssel rendelkező munkatársak
  • Állategészségügyi képesítéssel nem rendelkező munkatársak / állatápolók, istállószemélyzet /

Az állatorvosoknak munkájuk során az állatok érdekében mindig jó döntést kell hoznia, így kiemelten nagy a felelősségük. Eme felelősségteljes munka során a tévedés lehetősége nem kizárt. Bárkivel előfordulhat, hogy akaratán kívül kárt okoz. Erre kínálunk megoldást mindazoknak, akik felelősségteljes állat-egészségügyi munkát végeznek. Társaságunk vállalja, hogy meghatározott díj ellenében a biztosítottat mentesíti a kártérítés kötelezettsége alól, amennyiben szakmai tevékenysége során olyan hibát követett el, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik.

A KOCKÁZATVISELÉS TÁRGYA:

Szakmai szolgáltatói tevékenység

Tevékenységre irányadó foglalkozási szabályok megszegése folytán okozott károk.
Kezelt állatokban – állatorvosi műhiba – keletkezett károk.

Tevékenységi felelősség: Épület, helyiség és munkaeszköz üzemeltetője okoz kárt.
Munkáltatói felelősség: Munkaviszonyban álló személyek munkabalesete miatti károk.

BIZTOSÍTÁSI ESEMÉNY:

Személysérüléses károk

Dologi károk

Állatokban okozott károk

Sérelemdíj

BIZTOSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEK:
Állatorvosok, képzésben részt vevő személyek
Állategészségügyi képesítéssel rendelkező munkatársak
Állategészségügyi képesítéssel nem rendelkező munkatársak / állatápolók, istállószemélyzet /

DÍJSZÁMÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK:
Éves díjak kerülnek megállapításra, (Ft/fő/év), önrészesedés nélkül, vagy 10% min. 10 000 Ft önrésszel, melyek érvényesek állatorvosi rendelőre, állatklinikára, állatkórházra.

Biztosítási összeg: 5 millió Ft / kár, 50 millió Ft / év

Területi hatály: Magyarország (elsősegélynyújtásból eredő károkra Európa)

Időbeli hatály: Szerződés hatálya alatt okozott, bekövetkezett és a szerződés megszűnését követő 30 napon belül bejelentett károk.

Gyakran Ismételt Kérdések

Szerződő

A biztosítási szerződés szerződője az a személy, aki a biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget vállal. A szerződő fogyasztónak nem minősülő személy vagy szervezet lehet.
Fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Biztosítottak

A biztosítási szerződés biztosítottja az a személy, akit terhelő kártérítési kötelezettséget a biztosító jelen feltételek alapján teljesíti.
Biztosított az a biztosítási szerződésben név szerint feltüntetett személy (pl. természetes személy, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet), aki a hatályos magyar jogszabályok szerint az állategészségügyi szolgáltatást az előírt (pl. állatorvosi kamarai, hatósági) engedély birtokában, saját nevében folytatja.

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási fedezet Magyarország területére, a biztosítási szerződésben pontos címmel vagy helyrajzi számmal megjelölt kockázatviselési helyen (helyeken) bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki. Ha a biztosított vagyontárgyakat a kockázatviselés helyéről ideiglenesen eltávolítják, a biztosító kockázatviselése a vagyontárgyaknak a kockázatviselési helyre való visszahelyezéséig szünetel. Bizonyos telephelyeken és vagyontárgyakra a biztosító különleges tárolási feltételeket írhat elő.

Mikor és hogyan kell fizetnem?

A biztosítási díjat:
• készpénzátutalási megbízással (csekken),
• csoportos beszedési megbízással (inkasszóval),
• átutalási megbízással,
• bankkártyával fizetheti.
A fizetési ütem negyedéves, féléves vagy éves lehet.

Mikortól meddig tart a kockázatviselés?

A biztosító kockázatviselése (a biztosítási védelem) – már érvényesen létrejött biztosítási szerződés esetén – a biztosítási ajánlaton a szerződő által a kockázatviselés kezdeteként megjelölt napon veszi kezdetét.
A kockázatviselés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlatnak a szerződő által történt aláírását követő nap „0” órája.

Hogyan szüntethetem meg a szerződést?

A szerződő a határozatlan időre létrejött biztosítást a biztosítási időszak végére, indokolás nélkül, írásban, 30 nap felmondási idő megtartásával felmondhatja.
A biztosítás megszűnhet:
• a felek közös megegyezésével,
• ha a határozott tartamú szerződés tartama lejár,
• a biztosítási érdek megszűnésével,
• a díjfizetési kötelezettség elmulasztásával,
• a biztosító indokolás nélküli, írásbeli, a biztosítási időszak végére történő, 30 nap felmondási idő megtartásával közölt felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító 30 nap felmondási idő megtartásával közölt írásbeli felmondásával,
• kockázatnövekedés esetén a biztosító módosító javaslatának elutasítása esetén, vagy a módosító javaslat kézhezvételét követő 30. napon, ha a javaslatra a szerződő 15 napon belül nem válaszol,
• ha a biztosító ráutaló magatartásával létrejött szerződés lényeges kérdésben eltér az általános szerződési feltételektől és a biztosító módosításra tett javaslatát a szerződő elutasítja, vagy arra 15 napon belül nem válaszol és a biztosító a szerződést 30 napra írásban felmondja, valamint
• a biztosítási szerződésben meghatározott további esetekben.

Milyen kötelezettségeim vannak a biztosítással kapcsolatban?

A szerződőt, illetve a biztosítottat
• a szerződés kezdetekor közlési kötelezettség,
• a szerződés tartama alatt díjfizetési kötelezettség, változásbejelentési kötelezettség, kármegelőzési kötelezettség,
• kár esetén kárenyhítési, bejelentési, felvilágosítási és információadási kötelezettség,
• és a biztosítási szerződésben meghatározott további kötelezettségek terhelik.